Logga in
Logga in

Jämtland E14/E45 Östersund–Brunflo, viltåtgärder

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland.

Vad?

Vi ska sätta upp viltstängsel längs med E14/E45.

Varför?

Vägsträckan är olycksdrabbad med viltolyckor, främst med älg.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Granskning av vägplan

Viltåtgärder i Jämtlands län: E14/E45, trafikplats Rannåsen – korsning med väg 605, Östersunds kommun

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning några av de befintliga broarna för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs med E14/E45. Läs mer om våra förslag och hör gärna av dig till oss vad du tycker. 

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev. 

Granskningstid: 07 december 2022 – 17 februari 2023.

Plats för handlingarna:

  • På denna sida under "Dokument för projektet"
  • Trafikverkets kontor, Kyrkgatan 43 B, 831 34 Östersund
  • Östersunds kommun, Förlandsgränd 1C, 831 57 Östersund

Synpunkter: Skicka dina synpunkter senast den 17 februari 2023 till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2021/70215. 

Du kan även lämna dina synpunkter digitalt via synpunktsformuläret nedan.

För mer information: Lisa Tenning, projektledare, 010-123 44 47.

Om projektet

Vi planerar för viltåtgärder på E14/E45 mellan Östersund och Brunflo. I området sker många viltolyckor, främst med älg. För att minska antalet viltolyckor och förbättra trafiksäkerheten på E45 vill vi sätta upp viltstängsel för vilt. Vi har en dialog med berörda fastighetsägare för att få till en bra lösning för fastigheten, viltet och bilisten.

Vi anpassar viltstängslet till anslutningsvägar

När vi sätter upp viltstängsel tar vi hänsyn till både enskilda och allmänna anslutningsvägar. Vi har en dialog med berörda markägare om deras behov av tillgänglighet. Där en allmän väg ansluter till den stängslade vägen kommer vi att låta viltstängslet följa den anslutande vägen runt 50 meter in. Genom att dra viltstängslet bort från vägen minskar risken att vilt ska ta sig ut. Vid mindre anslutningsvägar sätter vi grindar istället. De kommer att tillhöra Trafikverket och kommer att vara olåsta. Det är inte tillåtet att sätta egna lås på grinden, och om någon gör det kommer låsen att tas bort/kapas.

Möjlighet för vilt att passera under vägen

Vi har inventerat vilka passager under vägen som finns i dag. De som uppfyller våra krav på faunaportar kommer vi att ställa iordning, för att öka sannolikheten för att viltet ska vilja använda passagen. Det gör vi med exempelvis bullerdämpande skärmar, ljusskärmar eller kompletterande växtlighet.

Dokument

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Samrådsmöte ägde rum 18 maj 2022.
Samrådshandling finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan (granskningshandling) 7 december 2022–20 januari 2023

4 Fastställelse av vägplan Våren 2023

5 Byggstart 2024

Fler viltåtgärder i Jämtland

Vi vill minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland. Därför planerar vi ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att skapa trygga vägar för både bilister och vilt.

Frågor om buller

Nej, vi kommer inte att genomföra några bullerskyddsåtgärder inom ramen för det här projektet.

Träd har inte någon bullerdämpande effekt. Det måste vara en stor skog för att det ska bli en mätbar effekt. Träd kan dock upplevas att dämpa buller, genom sin grönska, naturliga ljud från träden och genom att man inte ser bullerkällan så väl.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Lisa Tenning

Telefon: +46 10-123 44 47

Katarina Lindkvist

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 62 52