Logga in
Logga in

Jämtland E14/E45 Östersund–Brunflo

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland.

Vad?

Vi ska sätta upp viltstängsel längs med E14/E45.

Varför?

Vägsträckan är olycksdrabbad med viltolyckor, främst med älg.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Inbjudan till samråd – planutformning

Viltåtgärder i Jämtlands län: E14/E45 delen trafikplats Rannåsen – korsning med väg 605, Östersunds kommun

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs med riksväg E14/E45 mellan trafikplats Rannåsen – korsning med väg 605. Vi bjuder nu in berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som berörs till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad ni tycker. Varmt välkomna!

Tid och plats: den 18 maj 2022 kl. 18-20, Torvalla bystuga, Torvalla by 260, Östersund.

Vi informerar om:

  • vägplanens formella handläggning
  • förslag till anläggning av viltstängsel och passager
  • förslagets miljökonsekvenser
  • ersättning
  • förändring av allmän/enskild väg
  • stängning av enskilda utfarter

Plats för handlingar: Om du vill förbereda dig för mötet finns ett underlag här på webben under Dokument. Underlaget finns också på Trafikverket, Kyrkgatan 43B, 831 34 Östersund.

Samrådstid: 12 maj–8 juni 2022

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 9 juni 2022. Ange diarienummer TRV 2021/70215. Du kan även lämna dina synpunkter digitalt i synpunktsformuläret nedan.

Mer information: Lisa Tenning, projektledare. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Om projektet

Vi planerar för viltåtgärder på E14/E45 mellan Östersund och Brunflo. I området sker många viltolyckor, främst med älg. För att minska antalet viltolyckor och förbättra trafiksäkerheten på E45 vill vi sätta upp viltstängsel för vilt. Vi kommer att ha en dialog med berörda fastighetsägare för att få till en bra lösning för fastigheten, viltet och bilisten.

Under våren 2022 undersöker vi den aktuella sträckan och möjligheterna med att vidta trafiksäkerhetsåtgärder. I maj 2022 planerar vi att bjuda in till samråd (samrådshandling), så håll utkik i tidningar och på den här projektsidan.

Vilstängsel längs långa sträckor

Vi planerar att sätta upp viltstängsel längs med långa sträckor och tar hänsyn till både enskilda och allmänna anslutningsvägar. Vi kommer att ha en dialog med berörda markägare för att ta reda på deras behov av tillgänglighet. På de platser där aktuella vägen ansluter till en allmän väg kommer vi att låta viltstängslet följa den anslutande vägen en bit in. Genom att dra viltstängslet bort från från vägen minskar risken att vilt ska ta sig ut.

Passager för vilt att ta sig under vägen

Vi kommer att inventera de passager som i dag finns, och om de uppfyller våra krav på faunaportar kommer vi att ställa i ordning dem. Genom exempelvis bullerdämpande skärmar eller kompletterande växtlighet kan vi öka sannolikheten för att viltet ska vilja använda faunaporten.

Välkommen på samrådsmöte i Torvalla 18 maj

Plats: Torvalla bystuga, Torvalla by 260, Östersund
Tid: klockan 18-20

Senaste dag för anmälan var 17 maj.

Dokument

Tidsplan

1 Samrådsunderlag December 2021

2 Samrådsmöte på orten Maj 2022

3 Samrådshandling Maj–juni 2022

4 Granskningshandling Hösten 2022

5 Fastställelsehandling Våren 2023

6 Byggstart 2024

Kontakt

Lisa Tenning

Telefon: +46 10-123 44 47

Fredrik Ståhl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 97