Logga in
Logga in

Jämtland E45, Östersund–Hökbäck, viltåtgärder

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Östersund och Hökbäck. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vad?

Vi ska sätta upp viltstängsel med smarta varningspassager för vilt.

Varför?

För att minska risken för viltolyckor på sträckan.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Samrådshandling – planutformning

Inbjudan till samråd – planutformning Viltåtgärder i Jämtlands län: E45 delen trafikplats Rannåsen–Hökbäck i Östersund- och Krokoms kommuner

Vi planerar att sätta upp viltstängsel och göra i ordning viltpassager för att minska antalet viltrelaterade olyckor längs med riksväg E45 mellan trafikplats Rannåsen och Hökbäck. Vi bjuder nu in berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som berörs till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad ni tycker. Varmt välkomna!

Tid och plats: 24 maj 2022 kl. 18-20 i Bygdegården Hölje, Hölje 120, 836 91 Lit i Östersund.

Vi informerar om:

  • vägplanens formella handläggning
  • förslag till anläggning av viltstängsel och passager
  • förslagets miljökonsekvenser
  • ersättning
  • förändring av allmän/enskild väg
  • stängning av enskilda utfarter

Plats för handlingar: Om du vill förbereda dig för mötet finns ett underlag här på webben under Dokument. Underlaget finns också på Trafikverket, Kyrkgatan 43B, 831 34 Östersund.

Samrådstid: 12 maj–8 juni 2022

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 9 juni 2022. Ange diarienummer TRV 2021/70218. Du kan även lämna dina synpunkter digitalt i synpunktsformuläret nedan.

Mer information: Lisa Tenning, projektledare. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Om projektet

Vi planerar för viltåtgärder på E45, mellan Östersund och Hökbäck. I området sker många viltolyckor, främst med älg.  För att minska risken för viltolyckor och personskador på E45 vill vi sätta upp viltstängsel med smarta varningspassager för vilt. Vi kommer att ha en dialog med berörda fastighetsägare för att få en bra lösning för fastigheten, viltet och bilisten.

Under våren 2022 undersöker vi den aktuella sträckan och möjligheterna med att vidta trafiksäkerhetsåtgärder. I maj 2022 planerar vi att bjuda in till samråd, så håll utkik i tidningar och på den här projektsidan.

Viltvarningssystem kompletterar viltstängsel

Som komplement till passagerna under vägen gör vi passager över vägen. Det innebär att vi låter en sträcka av 30 meter vara utan viltstängsel för att vilt ska kunna gå över E45 på bestämda platser.

Vid dessa övergångar installerar vi även ett viltvarningssystem. Det innebär att en varningsskylt tänds vid vägen när systemets detektorer känner av att det är vilt i passageområdet. Skylten ska sitta på ett avstånd som ger bilisten goda förutsättningar att sänka hastigheten och passera tryggt och säkert. Viltpassager med viltvarningssystem är nytt i Sverige, men är en beprövad åtgärd i Europa.

Viltåtgärder i Jämtland

Vi vill minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland. Därför planerar vi ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att skapa trygga vägar för både bilister och vilt.

Vilstängsel längs långa sträckor

Vi planerar att sätta upp viltstängsel längs med långa sträckor och tar hänsyn till både enskilda och allmänna anslutningsvägar. Vi kommer att ha en dialog med berörda markägare för att ta reda på deras behov av tillgänglighet. På de platser där aktuella vägen ansluter till en allmän väg kommer vi att låta viltstängslet följa den anslutande vägen en bit in. Genom att dra viltstängslet bort från från vägen minskar risken att vilt ska ta sig ut.

Passager för vilt att ta sig under vägen

Vi kommer att inventera de passager som i dag finns, och om de uppfyller våra krav på faunaportar kommer vi att ställa i ordning dem. Genom exempelvis bullerdämpande skärmar eller kompletterande växtlighet kan vi öka sannolikheten för att viltet ska vilja använda faunaporten.

Passager över vägen med viltvarningssystem

Som komplement till passagerna under vägen gör vi passager över vägen. Det innebär att vi låter en sträcka av 30 meter vara utan viltstängsel. Det gör vi för att vilt ska kunna gå över vägen på bestämda platser. Vid sådana övergångar installerar vi även ett viltvarningssystem. Det innebär att en varningsskylt tänds vid vägen när systemets detektorer känner av att det är vilt i passageområdet. Skylten ska sitta på ett avstånd som ger bilisten goda förutsättningar att sänka hastigheten och passera tryggt och säkert. Viltpassager med viltvarningssystem är nytt i Sverige, men är en beprövad åtgärd i Europa.

Viltpassagernas utformning

Vid viltpassagen finns en 30 meter bred korridor. Det finns en mast med kamera på båda sidor, och parkeringsfickor för skötsel av anläggningen.

Illustrationen visar hur staketet vid passagen öppnar upp sig och bildar en 30 meter bred korridor där djuren kan passera vägen. Kameror känner av om djur vistas i korridoren och triggar varningssystemet som varnar trafikanterna på vägen.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag dec 2021–jan 2022

2 Samrådsmöte på orten 24 maj 2022

3 Samrådshandling Maj–juni 2022

4 Granskningshandling Hösten 2022

5 Fastställelsehandling Våren 2023

6 Byggstart 2024

Kontakt

Lisa Tenning

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 47

Fredrik Ståhl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 97