Logga in
Logga in

Jämtland E45, Östersund–Hökbäck, viltåtgärder

Vi vill minska risken för viltolyckor på E45 mellan Östersund och Hökbäck. Därför planerar vi viltåtgärder på sträckan.

Vad?

Vi ska sätta upp viltstängsel med smarta varningspassager för vilt.

Varför?

För att minska risken för viltolyckor på sträckan.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar för viltåtgärder på E45, mellan Östersund och Hökbäck. I området sker många viltolyckor, främst med älg.  För att minska risken för viltolyckor och personskador på E45 vill vi sätta upp viltstängsel med smarta varningspassager för vilt. Vi har en dialog med berörda fastighetsägare för att få en bra lösning för fastigheten, viltet och bilisten.

Vi anpassar viltstängslet till anslutningsvägar

När vi sätter upp viltstängsel tar vi hänsyn till både enskilda och allmänna anslutningsvägar. Vi har en dialog med berörda markägare om deras behov av tillgänglighet. Där en allmän väg ansluter till den stängslade vägen kommer vi att låta viltstängslet följa den anslutande vägen runt 50 meter in. Genom att dra viltstängslet bort från vägen minskar risken att vilt ska ta sig ut. Vid mindre anslutningsvägar sätter vi grindar istället. De kommer att tillhöra Trafikverket och kommer att vara olåsta. Det är inte tillåtet att sätta egna lås på grinden, och om någon gör det kommer låsen att tas bort/kapas.

Möjlighet för vilt att passera under vägen

Vi har inventerat vilka passager under vägen som finns i dag. De som uppfyller våra krav på faunaportar kommer vi att ställa iordning, för att öka sannolikheten för att viltet ska vilja använda passagen. Det gör vi med exempelvis bullerdämpande skärmar, ljusskärmar eller kompletterande växtlighet.

Passager över vägen med viltvarningssystem

Som komplement till passagerna under vägen gör vi passager över vägen. Det innebär att vi låter en sträcka av 30 meter vara utan viltstängsel. Det gör vi för att vilt ska kunna gå över vägen på bestämda platser. Vid sådana övergångar installerar vi även ett viltvarningssystem. Det innebär att en varningsskylt tänds vid vägen när systemets detektorer känner av att det är vilt i passageområdet. Skylten ska sitta på ett avstånd som ger bilisten goda förutsättningar att sänka hastigheten och passera tryggt och säkert. Viltpassager med viltvarningssystem är nytt i Sverige, men är en beprövad åtgärd i Europa.

Viltpassagernas utformning

Illustrationen visar hur staketet vid passagen öppnar upp sig och bildar en 30 meter bred korridor där djuren kan passera vägen. Kameror känner av om djur vistas i korridoren och triggar varningssystemet som varnar trafikanterna på vägen.

Dokument

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Samrådsmötet ägde run 24 maj 2022.
Samrådshandlingen finns under Dokument.

Granskningshandling finns under Dokument.  

En del fastighetsägare kan komma att bli kontaktade igen gällande inkommen synpunkt.

5 Vägplan skickas för fastställelse Sommaren 2024

6 Vägplan vinner laga kraft Hösten 2024

En bygghandling är de underlag som entreprenören bygger utefter.

Trafikverket tillsammans med entreprenör bygger anläggningen. Trafikverket återkommer innan byggnation med informationsmöten på orter tillsammans med entreprenören.

Fler viltåtgärder i Jämtland

Vi vill minska antalet viltrelaterade olyckor längs vägar i Jämtland. Därför planerar vi ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att skapa trygga vägar för både bilister och vilt.

Frågor om buller

Nej, vi kommer inte att genomföra några bullerskyddsåtgärder inom ramen för det här projektet.

Träd har inte någon bullerdämpande effekt. Det måste vara en stor skog för att det ska bli en mätbar effekt. Träd kan dock upplevas att dämpa buller, genom sin grönska, naturliga ljud från träden och genom att man inte ser bullerkällan så väl.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Lisa Tenning

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 47

Fredrik Ståhl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 97