Logga in
Logga in

Olofström-Blekinge kustbana

Mellan Olofström och Blekinge kustbana som är cirka 17 km lång saknar vi idag en järnväg. För att skapa smidiga och hållbara transporter planerar vi att ny järnväg byggs och kopplas ihop med befintlig järnväg

Beslutad korridor "Väst"

Karta över korridor Väst

Kartan visar korridor "Väst" där Trafikverket ska bygga Sydostlänken mellan Olofström och Blekinge Kustbana.

Korridor Väst

Enligt de utredningar som gjorts ger alternativ Väst möjlighet att delvis anpassa den nya sträckningen till befintliga infrastråk vilket ger mindre negativ effekt på landskapsbild och åkermark jämfört med de andra alternativen. Nästa steg i processen är att välja en mer exakt placering av var den nya järnvägen ska gå inom den valda korridoren. Här kommer Trafikverket att arbeta förutsättningslöst och linjer i hela korridoren kommer att utredas i plan och profil. I detta arbete kommer utformningen av anläggningen att läggas fast.

Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga. Finns att läsa under Dokument, här finns också kartor för korridor väst.

Se kartan i ett större format.

Sydostlänken ska möjliggöra både för person- och godstrafik på sträckan Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana. Detta innebär:

  • Ny järnvägen mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn (17 km) byggs.
  • Ny järnväg ska kopplas ihop med befintlig järnväg i norr, Olofströmsbanan, och i söder kopplas ihop med Blekinge kustbana mot Karlshamn.

Mötesspår och triangelspår

För att öka kapacitet och tillförlitligheten på järnvägen planeras ett nytt mötesspår på Blekinge kustbanan (BKB) vid Kråketorp, triangelspår i Älmhult och på Blekinge kustbanan samt flytt av godsbangård i Karlshamn C till Stilleryd.

Fakta: Triangelspår är inom järnvägstrafiksteknologin ett triangelformat spår där varje spets har en växel. Triangelspår kan vända hela tåg.

Med ny järnväg skapar vi bättre förutsättningar dels för näringslivet i regionen där villkoren för godstrafik till och från Blekinges hamnar ska förbättras. Men även möjliggöra persontrafik mellan Blekinge -Småland-Skåne.

Kapacitetsutredning

Trafikverket har tagit fram en kapacitetsutredning för Olofström-Blekinge kustbana som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik. Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen.

En naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning steg 1 genomfördes under våren 2020 och dessa kommer utgöra del av underlag i lokaliseringsutredningen.

En kapacitetsutredning som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik är framtagen (finns under Dokument). Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen. 

Delar av Järnvägsutredningen mellan Olofström och Blekinge kustbana från 2013 uppdateras, eftersom det idag finns en ny planlagstiftning och förutsättningarna i utredningsområdet har förändrats. Detta arbete startade med att ta fram en järnvägsplan och i den ingår "Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ", även kallad "Lokaliseringsutredning". Här har vi inventerat utredningsområdets förutsättningar som har genererat i fyra olika korridorer. Sommaren 2022 beslutades korridor Väst som är den korridor som bäst uppfyller krav och projektmål. Nu fortsätter arbetet för att skapa förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter, genom att välja en mer exakt placering av var den nya järnvägen ska gå inom den valda korridoren. Här kommer linjer i hela korridoren att utredas i plan och profil. I detta arbete kommer utformningen av anläggningen att läggas fast.

Vad händer nu?

Under 2023 kommer vi att handla upp en konsult för fortsatt arbete med att ta fram en järnvägsplan för ny järnväg mellan Olofström och Blekinge kustbana. Arbetet med järnvägsplanen kommer linjer i hela korridor Väst att utredas i plan och profil.

En visuell utredning kring arkeologi inom korridor väst gjordes under perioden 13-31 mars.

Möjlig byggstart 2028-2033

Regeringen fattade den 9 mars 2023 beslut om byggstart för infrastrukturprojektet Sydostlänken. Vilket innebär att vi placeras i en byggstartsgrupp med möjlighet till byggstart 2028–2033. Att vi placerats i en byggstartsgrupp är inte samma sak som att få ett byggstartsbeslut, för det krävs en lagakraftvunnen järnvägsplan. Det har vi inte än.

I beslutet ingår upprustning och elektrifiering av den befintliga banan Älmhult-Olofström och byggnation av ny bana Olofström-Blekinge kustbana.

Syftet med de planerade åtgärderna är att uppnå en ökad kapacitet, flexibilitet och robusthet i transportsystemet, genom att knyta samman Södra stambanan och Blekinge kustbana med koppling till Karlshamns hamn. Syftet är även att möjliggöra för hållbara transporter genom utökad gods- och persontrafik på järnväg, samt att avlasta Södra stambanan.

Fortsatt arbete med exakt placering

Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter genom nästa steg i processen, är att välja en mer exakt placering. Den exakta placeringen av var den nya järnvägen ska gå inom vald korridor utreds i plan och profil. Ett planförslag och miljökonsekvensbeskrivning tas fram som beskriver placering och utformning i korridoren i detalj. I detta arbete kommer utformningen av anläggningen att läggas fast.

Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga. Finns att läsa under Dokument, här finns också kartor för korridor väst.

Visuell utredning kring arkeologi inom korridor väst

I projekt sydostlänken inom korridor väst mellan Olofström och Karlshamn kommer Trafikverket genomföra en arkeologisk utredning av sträckan. Den arkeologiska utredningen innebär i detta skede endast att vi visuellt kontrollera fornlämningsförekomsten inom den västra korridoren. Det aktuella området ligger i ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område. Länsstyrelsen har därför beslutat att en arkeologisk utredning ska utföras inom den västra korridoren mellan Olofström och Karlshamn.

Arkeologisk utredning kommer att genomföras under perioden 13-31 mars 2023. Under den period kommer arkeologer att röra sig till fots inom korridoren. Direkt berörda kommer att få brev om detta.

Utredningsarbete

I utredningsarbetet har vi tagit fram en samrådshandling som beskriver utredningsområdet och föreslagna korridorer gällande val av lokalisering, för ny järnväg i utredningsområdet mellan Olofström och Blekinge kustbana. Berörda kommuner; Olofström, Karlshamn, Sölvesborg och Bromölla samt länsstyrelserna i Blekinge och Skåne län har lämnat synpunkter. 

Efter att berörda kommuner och länsstyrelsen inkommit med sina ställningstaganden så har Trafikverket fattat beslut på vilken korridor som ska arbetas vidare med.

Blekinge kustbana

Utredningsområdets södra del korsas av Blekinge kustbana, som går från Kristianstad till Karlskrona och utgör en viktig förbindelse mellan Blekinges arbetsmarknadsregion och storstadsregionen i Malmö och Köpenhamn.

Banan är enkelspårig och kurvig, vilket gör att hastigheten begränsas för persontågen. Till största del trafikeras Blekinge kustbana idag av persontågstrafik, men det går även godstrafik på banan. Mellan Kristianstad och Vekerum strax väster om Karlshamn går mellan cirka 50-60 tåg per dygn, varav cirka 10-13 procent är godståg (Trafikverket, 2021). Mellan Vekerum och Karlshamn ökar andelen godståg till cirka 19 procent. Mellan Karlshamn och Karlskrona går cirka 35 tåg per dygn, varav två procent är godståg.

För att öka kapaciteten och tillförlitligheten på järnvägen planeras ett nytt mötesspår på Blekinge kustbanan BKB vid Kråketorp.

Projekt i närheten

Närliggande projekt på Blekinge kustbana som inte ingår i Sydostlänken, sträckan Kristianstad-Karlskrona. Nytt mötesspår samt hastighetshöjande åtgärder på sträckan. Byggnation planerad till 2026-2027. Läs mer om Blekinge kustbanan

Karta

Karta över Älmhult-Olofström-Blekinge Kustbana

Tidsplan

Färdigställande av samrådshandling samt samrådsredogörelse, som i början av april skickades till berörda kommuner samt Länsstyrelser för deras synpunkter.

2 Beslut - val av korridor Sommaren 2022

Trafikverket höll ett informationsmöte i Olofströms Folkets hus med syfte på att informera om vad som ligger bakom beslutet, bemöta allmänhetens frågor och synpunkter samt informera kort om kommande steg i processen.

Den arkeologiska utredningen innebär i detta skede endast att visuellt kontrollera fornlämningsförekomsten inom den västra korridoren mellan Olofström och Karlshamn. Arkeologer kommer därför att röra sig till fots inom korridoren under den tid utredningen pågår. Ersättning för eventuella skador regleras i anslutning till att arbetena avslutas.

Under 2023 handlar vi upp en konsult för det fortsatta arbetet med järnvägsplanen. Här kommer Trafikverket att arbeta förutsättningslöst och linjer i hela korridoren (Väst) kommer att utredas i plan och profil.  

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50