Logga in
Logga in

Olofström-Blekinge kustbana

Mellan Olofström och Blekinge kustbana som är cirka 17 km lång saknar vi idag en järnväg. För att skapa smidiga och hållbara transporter planerar vi att ny järnväg byggs och kopplas ihop med befintlig järnväg

Beslutad korridor "Väst"

Kartan visar korridor "Väst" där Trafikverket ska bygga Sydostlänken mellan Olofström och Blekinge Kustbana.

Korridor Väst

Enligt de utredningar som gjorts ger alternativ Väst möjlighet att delvis anpassa den nya sträckningen till befintliga infrastråk vilket ger mindre negativ effekt på landskapsbild och åkermark jämfört med de andra alternativen. Nästa steg i processen är att välja en mer exakt placering av var den nya järnvägen ska gå inom den valda korridoren. Här kommer Trafikverket att arbeta förutsättningslöst och linjer i hela korridoren kommer att utredas i plan och profil. I detta arbete kommer utformningen av anläggningen att läggas fast.

Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga. Finns att läsa under Dokument, här finns också kartor för korridor väst.

Se kartan i ett större format.

Sydostlänken ska möjliggöra både för person- och godstrafik på sträckan Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana. Detta innebär:

  • Ny järnvägen mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn (17 km) byggs.
  • Ny järnväg ska kopplas ihop med befintlig järnväg i norr, Olofströmsbanan, och i söder kopplas ihop med Blekinge kustbana mot Karlshamn.

Kapacitetsutredning

Trafikverket har tagit fram en kapacitetsutredning för Olofström-Blekinge kustbana som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik. Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen.

En naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning steg 1 genomfördes under våren 2020 och dessa kommer utgöra del av underlag i lokaliseringsutredningen.

En kapacitetsutredning som kartlägger behoven utifrån förväntad trafik är framtagen (finns under Dokument). Utredningen visar bland annat var mötesspår och stationer bör ligga. Den slutgiltiga lokaliseringen av mötesspår prövas i järnvägsplanen. 

Delar av Järnvägsutredningen mellan Olofström och Blekinge kustbana från 2013 uppdateras, eftersom det idag finns en ny planlagstiftning och förutsättningarna i utredningsområdet har förändrats. Detta arbete startade med att ta fram en järnvägsplan och i den ingår "Samrådshandling – val av lokaliseringsalternativ", även kallad "Lokaliseringsutredning". Här har vi inventerat utredningsområdets förutsättningar som har genererat i fyra olika korridorer. Sommaren 2022 beslutades korridor Väst som är den korridor som bäst uppfyller krav och projektmål. Nu fortsätter arbetet för att skapa förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter, genom att välja en mer exakt placering av var den nya järnvägen ska gå inom den valda korridoren. Här kommer linjer i hela korridoren att utredas i plan och profil. I detta arbete kommer utformningen av anläggningen att läggas fast.

Vad händer nu?

Arbetet med nysträckning pausas i avvaktan på beslut från regeringen. Läs mer här.

Fortsatt arbete med exakt placering

Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter genom nästa steg i processen, är att välja en mer exakt placering. Den exakta placeringen av var den nya järnvägen ska gå inom vald korridor utreds i plan och profil. Ett planförslag och miljökonsekvensbeskrivning tas fram som beskriver placering och utformning i korridoren i detalj. I detta arbete kommer utformningen av anläggningen att läggas fast.

Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga. Finns att läsa under Dokument, här finns också kartor för korridor väst.

Visuell utredning kring arkeologi inom korridor väst

I projekt sydostlänken inom korridor väst mellan Olofström och Karlshamn har Trafikverket mars 2023 genomfört en arkeologisk utredning av sträckan. Den arkeologiska utredningen innebar i detta skede, endast att vi visuellt kontrollera fornlämningsförekomsten inom den västra korridoren. Det aktuella området ligger i ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område. 

Karta

Karta över Älmhult-Olofström-Blekinge Kustbana

Tidsplan

Färdigställande av samrådshandling samt samrådsredogörelse, som i början av april skickades till berörda kommuner samt Länsstyrelser för deras synpunkter.

2 Beslut - val av korridor Sommaren 2022

Trafikverket höll ett informationsmöte i Olofströms Folkets hus med syfte på att informera om vad som ligger bakom beslutet, bemöta allmänhetens frågor och synpunkter samt informera kort om kommande steg i processen.

Under 2023 handlar vi upp en konsult för det fortsatta arbetet med järnvägsplanen. Här kommer Trafikverket att arbeta förutsättningslöst och linjer i hela korridoren (Väst) kommer att utredas i plan och profil.  

Den arkeologiska utredningen i detta skede innebar endast att visuellt kontrollera fornlämningsförekomsten inom den västra korridoren mellan Olofström och Karlshamn. 

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50