Logga in
Logga in

Aktuella arbeten på järnvägen

Järnvägen ska bli mer pålitlig och det ska vara enkelt att resa grönt. Därför fortsätter vi att rusta, modernisera och bygga ut järnvägen. Arbetena pågår i hela landet – allt för att det ska bli smidigare resor framöver.

Det pågår järnvägsarbeten, både mindre och större, i alla delar av landet. Alla är viktiga för att det ska bli smidigt att resa i framtiden. Inför banarbetssäsongen förbereder vi så att de ska påverka trafiken så lite som möjligt, bland annat planerar vi dem tillsammans med tågbolagen. Det är också vanligt att vi arbetar på nätterna. För mer information om hur banarbetena påverkar restider och biljetter, kontakta ditt tågbolag.

Vi rustar och bygger ut järnvägen – i hela landet

När vi gör lokala satsningar förbättrar vi tillgängligheten längs hela stråk, i hela landet. Här nedanför ser du några av de viktigaste arbetena som är aktuella.

Norra Sverige

Luleå–Narvik/Malmbanan, flera arbeten

Malmbanan är vår tyngst trafikerade järnväg och en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods.

Umeå–Luleå/Norrbotniabanan, ny järnväg

Trafikverket bygger ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, för att halvera restiderna på sträckan och öka möjligheterna till fler miljövänliga godstransporter.

Luleå–Narvik/Malmbanan, flera arbeten

Malmbanan är vår tyngst trafikerade järnväg och en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods.

Malmbanan, Gammelstad bangårdsförlängning

Malmbanan, Kulleporten, brobyte

Malmbanan, nya signalsystemet ERTMS

Malmbanan, STAX 32,5 ton, tyngre tåg

Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning

Umeå–Luleå/Norrbotniabanan, ny järnväg

Trafikverket bygger ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, för att halvera restiderna på sträckan och öka möjligheterna till fler miljövänliga godstransporter.

Trafikverket bygger ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, för att halvera restiderna på sträckan och öka möjligheterna till fler miljövänliga godstransporter.

Norrbotniabanan

Mellersta Sverige

Dingersjö–Sundsvall, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Dingersjö–Sundsvall, dubbelspår 


Gävle–Kringlan, nytt dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga ett nytt dubbelspår väster om Gävle, mellan Gävle-Kringlan (Axmartavlan). En sträcka på cirka 4 mil.

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan 

Dalabanan, kapacitets- och hastighetsåtgärder

Vi förlänger mötesspår på flera platser längs med Dalabanan.

Dalabanan, Säter - kapacitetförbättringar och hastighetshöjning

Maland- och Tunadalsspåret, ny järnvägsanslutning

Vi planerar att bygga en ny järnvägsanslutning som kopplar ihop Ådalsbanan med Tunadalsspåret i Maland samt rusta upp Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. Järnvägsanslutningen bidrar till effektivare godstransporter.

Maland- och Tunadalsspåret

Västeraspby–Långsele, spår- och kontaktledningsbyte

Vi planerar att rusta upp järnvägen mellan Långsele och Västeraspby. Banan är i dåligt skick och järnvägssträckan är viktig för näringslivets transporter men även för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och Kustbanan.

Västeraspby - Långsele, spårbyte

Mittbanan, Nälden, ny hållplats

Vi ska bygga ny station för resandeutbyte i Nälden. Genom att bygga en station i Nälden underlättar vi för arbetspendling och skapar hållbara persontransporter i området.

Mittbanan, Nälden, ny hållplats

Östra Sverige

Uppsala, planskilda korsningar

Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Vi planerar också att lägga till ett nytt vändspår.

Uppsala planskilda korsningar

Hallsberg

Trafikverket bygger nytt dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön. Det är ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter. Kapacitetsökningen innebär också en fördel för persontrafiken, eftersom fler tåg ryms på spåren.

Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Mälarbanan, Tomteboda–Kallhäll

Mälarbanan byggs ut för att fler ska kunna ta tåget.

Mälarbanan, Tomteboda–Kallhäll

Stationsåtgärder Stockholms central

Trafikverket förnyar och underhåller järnvägssträckan mellan Tegelbacken och Ulriksdal för en bättre plattformsmiljö, resenärsupplevelse och ökad punktlighet för järnvägstrafiken.

Stationsåtgärder Stockholms central

Citybanan

Citybanan är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, mellan Tomteboda och Stockholms Södra. Påsken 2022 utför Trafikverket arbeten på sträckan för att möjliggöra effektivare pendeltågstrafik.

Citybanan

Solnatunnlarna

Under tre somrar i rad, 2021-2023, rustar vi upp Solnatunnlarna under Hagalund.

Solnatunnlarna rustas upp

Västra Sverige

Västlänken

Med Västlänken får Göteborg en ny järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg och tre nya stationer. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel.

Västlänken

Olskroken planskildhet

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

Olskroken planskildhet

Hamnbanan, dubbelspår

Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs Hamn, är idag enkelspårig. För att klara det ökade behovet av godstransporter på järnväg bygger vi ut delar av banan till dubbelspår. 

Hamnbanan Göteborg

Varbergstunneln – dubbelspår

Vi bygger ut Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö med dubbelspår genom Varberg och tunnel under staden. När allt är klart december 2024 kommer fler tåg få plats och säkerheten förbättras utmed sträckan. Stadsmiljön blir lugnare när spåren försvinner under mark och staden kan växa ut mot havet.

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra

Värmlandsbanan – mötesspår, spårbyten

Mellan åren 2017 och 2024 genomför vi kapacitetshöjande åtgärder på Värmlandsbanan för att förbättra järnvägens standard. Bland annat bygger till vi en ny mötesstation i Väse, öster om Karlstad. Det gör att fler och punktligare tåg kan trafikera Värmlandsbanan. I Väse byggs också en planskild korsning för att höja säkerheten längs med banan.

Värmlandsbanan, Laxå–Charlottenberg, kapacitetshöjande åtgärder

Väse, ny mötesstation och planskild korsning

Järnvägen i Boråsområdet

Vi rustar upp och moderniserar järnvägen i Boråsområdet för att minska driftstörningar och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem. Vi byter spår, kontaktledning och signalställverk. På vissa sträckor inför vi också fjärrstyrning.

Upprustning och modernisering av järnvägen i Boråsområdet

Södra Sverige

Fyrspåret Malmö–Lund

Trafikverket bygger ut järnvägen Malmö–Lund från två till fyra spår för ökad trafik och färre störningar. En del av sträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station byggs vid Klostergården i södra Lund. Trafiken på sträckan stoppas 19-28 september 2022 när nya spår kopplas in.

Fyrspåret Malmö–Lund

Sandhem–Nässjö, höjd hastighet och kapacitet

Trafikverket ska öka kapaciteten och minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö. Arbeten pågår under 2022.

Sandhem–Nässjö, höjd hastighet och kapacitet

Ängelholm–Maria – dubbelspår

Trafikverket bygger ut järnvägen från ett till två spår från Ängelholms station till Maria station i norra Helsingborg. Förändringen bidrar till fler tåg och kortare restider mellan Malmö och Göteborg. Utbyggnaden ger även förbättrade stationer och en säkrare trafikmiljö. 

Ängelholm–Maria

Ystad–Simrishamn, förbättringsåtgärder

Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn med flera åtgärder så som fjärrstyrning, förlängda plattformar och ny mötesstation i Gärsnäs. När vi är klara blir järnvägen robustare, störningarna färre och resorna punktligare. Tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn kommer att stängas av mellan 26 november och 18 december 2022. Trafiken mellan Ystad och Malmö påverkas inte. 

Österlenbanan, Ystad -Simrishamn

Hässleholm–Älmhult, kontaktledningsbyte

Vi moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt. Arbetet pågår mellan 2021 och 2026.  

Hässleholm - Älmhult, kontaktledningsbyte

Åstorp–Teckomatorp, utbyggnad för persontrafik

Vi arbetar för att möjliggöra persontrafik på Söderåsbanan mellan Åstorp-Teckomatorp för smidiga och hållbara resor genom nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv samt en ny plattform till stationen i Teckomatorp. Vi bygger också nya mötesspår i Svalöv och Kågeröd för att öka kapaciteten på banan. I december 2021 invigdes Söderåsbanan för persontrafik. En del kvarstående arbeten färdigställer vi under 2022. Det handlar främst om bullerskydden på stationerna.

Åstorp-Teckomatorp, utbyggnad

Växjö – ny järnvägsbro

Ombyggnad av befintlig gångbro, Klosterbron, över järnvägen vid Växjö station. Nya gångbron kommer bli bredare samt få ett nytt utseende och byggas i trä med glaspartier. Tågtrafiken genom Växjö stoppas två helger under våren 2022.

Klosterbron, gångbro över järnvägen, Växjö station