Logga in
Logga in

Projekt i Gävleborgs län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Gävleborgs län.

Innehåll - Projekt i Gävleborgs län

Vi planerar för Bergslagsbanan som dubbelspår mellan Gävle Västra–Forsbacka. Det möjliggör ökad kapacitet och standard för både gods- och persontrafik.

Vi bygger om E16 för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde genom Hofors. Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken liksom näringsliv och turism.

Vi bygger en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 för ökad närhet till handelsområdet Tuna och Kungsbergets skidanläggning samt för att avlasta Gävlevägen.

Vi planerar att bygga om E4 mellan Kongberget–Gnarp till en mötesfri 2+1 väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vi elektrifierar och förlänger befintligt järnvägsspår från Gävle godsbangård till Gävle hamn.

Gävle hamn är i ett expansivt skede och förutser en ökning av sina transporter. Trafikverket arbetar för att möjliggöra en kapacitetsökning genom en direktansluten järnväg för södergående tåg till och från hamnen.

Vi planerar för ett nytt dubbelspår mellan Gävle–Kringlan (Axmartavlan) där Ostkustbanan och Norra Stambanan till stor del följer E4 norrut.

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs med den stora vägen, väg 559, mellan Storgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde med anslutningar till befintliga busshållplatser.

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan Iggesund-Hudiksvall, längs väg 583. En sträcka på ca 6 kilometer.

Vi planerar bärighetsåtgärder på väg 745 mellan Bjuråker-Näsviken då årlig tjällossningen orsakar stora problem för yrkes- och personbilstrafiken.

Vi planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors för högre trafiksäkerhet och bättre standard.

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg från Nore camping till korsningen mot Rolfhamrevägen, Ljusdals kommun. En sträcka på cirka 2 kilometer längs väg 83.

Vägen mellan Hudiksvall och Delsbo har hög belastning av trafikolyckor med vilt. Vi planerar att komplettera med viltstängsel på de delar av sträckan där det saknas och kanalisera viltet till säkra faunapassager.