Logga in
Logga in

Projekt i Gävleborgs län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Gävleborgs län.

Innehåll - Projekt i Gävleborgs län

Vi planerar för Bergslagsbanan som dubbelspår mellan Gävle Västra–Forsbacka. Det möjliggör ökad kapacitet och höjd standard för både gods- och persontrafik.

Projektet är klart. Vi har byggt om E16 genom Hofors för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde. Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken liksom näringsliv och turism.

Vi planerar att bygga om E4 mellan Kongberget–Gnarp till en mötesfri 2+1 väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vi planerar att bygga en ny trafikplats längs E4 norr om Gävle. Trafikplatsen ska möjliggöra en smidig anslutning till Gävle kommuns planerade verksamhetsområde Tolvforsskogen.

Trafikverket arbetar för att möjliggöra en kapacitetsökning hos Gävle hamn genom en direktansluten järnväg söderut på Ostkustbanan.

Vi planerar för ett nytt dubbelspår mellan Gävle–Kringlan (Axmartavlan) där Ostkustbanan och Norra Stambanan till stor del följer E4 norrut.

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs med den stora vägen, väg 559, mellan Storgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde med anslutningar till befintliga busshållplatser.

Vi planerar vattenskyddsåtgärder för väg 583, sträckan Bönarondellen–Lexvall–Hamnleden, inom vattenskyddsområdet för Gävle–Valboåsen.

Vi planerar att bygga en ny belyst gång-, cykel- och mopedväg mellan Iggesund–Hudiksvall, längs väg 583. En sträcka på ca 6 kilometer.

Vi förbättrar väg 745 mellan Bjuråker och Näsviken eftersom den årliga tjällossningen orsakar stora problem för yrkes- och personbilstrafiken.

Vi planerar att bygga om väg 83 mellan Bollnäs–Lottefors för högre trafiksäkerhet och bättre standard. Arbetet inleds sensommaren 2023.

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg från Nore camping till korsningen mot Rolfhamrevägen, Ljusdals kommun. En sträcka på cirka 2 kilometer längs väg 83.

Vägen mellan Hudiksvall och Delsbo har hög belastning av trafikolyckor med vilt. Vi planerar att komplettera med viltstängsel på de delar av sträckan där det saknas och kanalisera viltet till säkra faunapassager.