Logga in
Logga in

Projekt i Uppsala län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Uppsala län.

Innehåll - Projekt i Uppsala län

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Enköping och Litslena till en så kallad mötesfri väg. Vi ska också bygga gång- och cykelväg längs sträckan. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Örsundsbro och Kvarnbolund till en så kallad mötesfri väg. Vi ska också bygga en gång- och cykelväg längs sträckan. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Arbete pågår för att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren. Befintlig Hjulstabro är en flaskhals i detta sammanhang. Den har också av åldersskäl stora underhållsbehov.

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna som rör sig mellan Tierp och Tierp kyrkby, Tierps kommun.

Det finns i dag brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär. Vi ska därför bygga nya gång- och cykelvägar.

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna som rör sig mellan Morgongåva och Vittinge, Heby kommun.

Ostkustbanan ska byggas ut mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Det ska bli smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och säkrare ankomsttider.

Trafikverket kommer i samarbete med Uppsala kommun att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Vi kommer även att bygga ett nytt vändspår för tågen.

Vi byter ut broarna på E4, över väg 291, vid Mehedeby. Det gör vi för att bibehålla trafiksäkerheten. Bärighetsklassen för de nya broarna kommer att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vi genomför en omfattande reparation av bron längs väg 292 i Söderfors. Under 2023 har vi avslutat arbetena uppe på bron. Under 2024 återstår arbeten i vattnet under bron. Bron kan trafikeras normalt.

Vi planerar att bygga ut stationen med ett extra spår med tillhörande plattform och en gångtunnel under järnvägsspåren.

Vi planerar för att bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen samt för att bygga en gångpassage vid väg 290. Det gör vi för att möta de ökande behoven.

Uppsala och Knivsta kommun växer och för att kunna tillgodose en ökad trafikmängd planerar vi för en ny trafikplats på E4:an.