Logga in
Logga in

Projekt i Hallands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Hallands län.

Innehåll - Projekt i Hallands län

Här har vi samlat kortfattad information om tre av Trafikverkets projekt i och kring Halmstad de kommande åren.

Vi planerar en ny fristående gång- och cykelbro i södra Kungsbacka. Vi vill förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Tillsammans med Region Halland och Laholms kommun planerar vi för att bygga ett nytt mötesspår och plattformar i Knäred, och en ny hållplats med plattform i Veinge.

Vi bygger ut Västkustbanan med dubbelspår genom Varberg och tunnel under centrum. När allt är klart får fler tåg plats, tillförlitligheten och säkerheten har förbättrats, stadsmiljön blir lugnare och staden kan växa.

Vi bygger om väg 15 vid samhället Eldsberga för att minska risken för utsläpp som förorenar grundvattenförekomsten Eldsbergaåsen.

Vi planerar för två nya stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi ska också räta ut kurvor och förbättra sikten i anslutning till väg 153/819.

Vi utreder hur vi kan förbättra möjligheten för klövviltet (faunan) att passera över väg 26 på sträckan Oskarström–länsgränsen och därmed minska barriäreffekten samt öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 610 tillsammans med Falkenbergs kommun. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 612/601/678 tillsammans med Halmstads kommun. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Trafikverket planerar att bygga en ny sträckning på väg 728 och bygga om befintlig väg 722.

Vi planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 939. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert.

Väg 940 planeras i en ny sträckning mellan Rösan och Forsbäck. Det innebär ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för boende utmed den befintliga vägen som går rakt igenom samhället.