Logga in
Logga in

Projekt i Värmlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Värmlands län.

Innehåll - Projekt i Värmlands län

Vi planerar att byta ut bron över järnvägen i Björneborg. Det gör vi för att nuvarande bro är i dåligt skick.

E16/E45 är en viktig pulsåder för Värmland och spelar en avgörande roll för arbetspendling inom länet och för godstransporter i västra Sverige.

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att bygga om vägen underlättar vi för persontrafik och gods – lokalt och regionalt.

Fryksdalsbanan sträcker sig från Kil till Torsby, en sträcka på 82 km, och trafikeras av såväl gods- som persontåg. Järnvägsanläggningen är sliten och behöver bytas ut.

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad–Kristinehamn. Därför görs en rad förbättringar på stationen i samband med att nya resecentrum byggs.

Pråmkanalen är den första klara deletappen av projektet Tåg i tid som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan. Nu har vi byggt bort den flaskhals som begränsar tågtrafiken över Karlstad C. Men fler projekt återstår.

Vi vill minska antalet viltpåkörningar. Därför satsar vi särskilt på åtgärder som ska hindra att vilda djur kommer ut på järnvägarna, till exempel faunapassager och stängsel.

Vi planerar att renovera bron över Sunnesundet på väg 241 genom centrala Sunne. Det gör vi för att förlänga brons livslängd.

Vi planerar för att bygga om busshållplatserna vid Värnäs korset E45 väg 62. Det gör vi för att ge plats åt alla bussar och öka säkerheten och tryggheten för dig som reser här.

Vi planerar att bredda och mötesseparera väg 61 mellan Framnäs och Högboda. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan, både för person- och godstransporter.

Vi planerar att bredda väg 61/62 mellan Bergvik och Ilanda norr om Karlstad. Det gör vi för att öka kapaciteten och förbättra trafiksäkerheten.

Det finns risk för ras och skred vid sju platser längs vägarna 62, 931 och 957 i Klarälvsdalen. Vi utreder nu vad vi kan göra för att höja säkerheten på vägarna.

Vi planerar att bredda och mötesseparera vägen mellan Deje och norra infarten till Forshaga. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och främja den regionala utvecklingen.

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar vi att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Vi planerar att bygga om väg 63 vid Brattforsheden för att öka trafiksäkerheten.

Bron över Framsjöns utlopp har nått sin tekniska livslängd. Vi planerar därför att byta ut den mot en ny.

I december 2021 öppnades nya mötesspåret i Välsviken. Det är den andra färdiga deletappen av projektet Tåg i tid som utvecklar tågtrafiken på Värmlandsbanan. Nu kan långa tåg mötas vid stationen utan att behöva stanna.

Kapacitetshöjande åtgärder som genomförs mellan åren 2017 och 2024 ska förbättra Värmlandsbanans standard. I högermenyn finns information om de olika projekten.

Vi tillgänglighetsanpassar Charlottenberg resecentrum. Det ska bli enklare och säkrare för personer med nedsatt rörlighet att resa med tåg samt öka komforten för resenärer.