Logga in
Logga in

Projekt i Dalarnas län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Dalarnas län.

Innehåll - Projekt i Dalarnas län

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Avesta Krylbo-Dalslund för att öka kapaciteten samt att byta växlar med mera på bangården i Krylbo. Målsättningen är att utbyggnaden ska vara slutfört år 2028.

Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Vi planerar därför att förbättra järnvägen i Hedemora så att tågen kan möteas effektivare.

Ett av spåren på mötesstationen i Gustafs (Mora By) ska förlängas. Förlängningen innebär att en plankorsning behöver stängs och ersättas med en tunnel för gående och cyklister.

Dalabanan är en viktig transportsträcka mellan Dalarna och Stockholm. Vi planerar därför att förlänga flera spår samt öka tillgängligheten vid stationen i Säter.

Vi planerar att bygga en rastplats i anslutning till Vansbro. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten genom att ge trafikanterna möjlighet till vila.

Vi bygger om hela sträckan mellan Borlänge–Djurås till mötesfri väg med gång- och cykelväg där parallellväg saknas. Första etappen är redan klar och arbete med vägplan pågår för etapp 2 och 3.

Trafikverket planerar att bygga om E45 mellan Vattnäs och Trunna i Orsa kommun för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen i stadsmiljön.

Vi planerar för att bygga om och öka säkerheten på järnvägen mellan Falun och Borlänge. I första hand ska ett antal plankorsningar stängas samtidigt som kapaciteten ökar tack vare längre mötesspår i Ornäs.

Vi bygger en gång- och cykeltunnel på Sandholmsvägen i Mora för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Timmertransporterna på järnväg mellan terminalen i Lomsmyren och vidare ut på Dalabanan är en viktig transportnod i norra Dalarna och idag upplevs en kapacitetsbrist på Mora bangård.

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Genom att förbättra den tekniska standarden på Silverhöjdspåret kan spåret tillsammans med Hörkenspåret trafikeras som dubbelspår, vilket medför bättre förutsättningar för tågtrafik mellan Ställdalen och Grängesberg.

För att skapa en förbättrad möjlighet att gå eller cykla mellan Säters centrum och Säterdalen bygger vi en gång- och cykeltunnel under järnvägen och väg 70.

Vi planerar en ny brolösning på väg 1012 i Oxberg för att separera väg- och järnvägstrafiken från varandra.

Vi planerar att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg. Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning.

Vi planerar åtgärder för väg 635 på sträckan Tolsbo-Tunet för att skapa en säkrare väg för oskyddade trafikanter och få ned hastigheten genom byarna.

Trafikverket planerar att bygga om väg 66 mellan Smedjebacken i Dalarna och Västanfors i Fagersta kommun, norra Västmanland.

Vi planerar för 2,5 kilometer ny gång- och cykelväg genom Söderbärke tätort till järnvägsstationen. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby på grund av stabilitets- och erosionsproblem.

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på cirka en kilometer, längs väg 875 i Sundborn för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.