Logga in
Logga in

Projekt i Västernorrlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Västernorrlands län.

Innehåll - Projekt i Västernorrlands län

Vi planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Denna dubbelspårsetapp kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Vi utreder en ny framtida dragning av E14 för att skapa en bättre trafiksituation i Sundsvallsområdet. Just nu tittar vi på fyra olika dragningar i Sundsvall.

Under hösten 2022 och våren 2023 har vi genomfört bullerskyddsåtgärder längs E4 i Bredsand.

Vi planerar för ett gång- och cykelstråk med tryggare passager över E4, södra delen genom Härnösand. För öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar längs europavägen.

Vi ska ersätta bron över E4 vid trafikplats Timrå för att höja bärigheten så att även tung trafik kan passera igen. Bron får en gång- och cykelväg och västra fyrvägskorsningen en droppformad cirkulationsplats.

Vi ska förbättra hanteringen av vägdagvattnet från Nolby landbro strax söder om Sundsvall. Det gör vi för att skydda Nolby vattenskyddsområde. Vi säkrar även framtida drift och underhåll av bron.

Vi planerar att bygga en trafikplats på E4 i höjd med Torsboda i Timrå. Syftet med trafikplatsen är att göra det möjligt att ta sig till och från det planerade industriområdet i Torsboda på ett smidigt och säkert sätt.

Vi planerar att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan E4 och väg 352 (Björnavägen) i Örnsköldsvik.

För att godståg på väg mot Sundsvalls hamn inte ska behöva åka till Timrå C för att vända och byta spår bygger vi ny järnväg i Maland. Vi rustar också upp Tunadalsspåret och bygger ny mötesstation i Birsta.

Vi planerar att bygga om spåren och perrongerna på Sundsvalls Centralstation. Det gör vi för att öka möjligheterna till resandeutbyte och pendling samt för effektivare godshantering.

Väg 562, gamla E4 mellan Njurunda och Sundsvall, anpassas till det lokala huvudvägnätet. I ombyggnationen ingår nya gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser och förbättrad tillgänglighet till busshållplatser.

Vi bygger en gång- och cykelväg utmed Ljustavägen, från Johannedalsvägen till Östra Birsta. Syftet är underlätta för gående och cyklister som ska ta sig mellan Alnö, Johannedal och Birsta.

Vi planerar för en ny gång och cykelväg och upprusning längs 1,4 kilometer av Centrumvägen, väg 684, genom centrala Söråker. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Väg 839, sträckan förbi Storsjön 800 meter, är sedan 2012 avstängd för all trafik på grund av risk för skred och ras. Trafikverket har nu utrett möjligheten till ombyggnation alternativt nybyggnation av sträckan.

På den relativt smala vägbanan på väg 86 samsas tunga fordon och persontrafik med både gångtrafikanter och cyklister. Därför ska vi höja standarden på vägen och bygga en gång- och cykelväg.

Vi håller på att förstärka vägen mellan Degersjö och Skorped för att timmertransporter ska kunna köra på vägen året om.

Vi förstärker och upprustar vägsträckan mellan Östgranvåg och Forsmo för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen som är ett utpekat viktigt stråk för näringslivet har idag brister i bärigheten.

Vi rustar upp banan mellan Västeraspby och Långsele som är i dåligt skick. Järnvägssträckan är viktig för näringslivets transporter och för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och banorna längs kusten.