Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg, motorcyklar, motorväg.

Mål, lagar och ansvarsområden

Lagar och fastställda politiska mål reglerar den fysiska planeringen av samhället. Målen på nationell nivå ger ramar och inriktning för samspelet mellan planeringen av transportsystemet och samhällsplaneringen.

Mer om de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen kan du läsa om på regeringens och Naturvårdsverkets webbplatser. Se länkar längre ner på denna sida.  

Lagar

Samhällsplanering grundar sig på olika lagar, som ringar in problemen från olika håll.

Till exempel reglerar plan– och bygglagen (PBL) viss markanvändning, maximal byggrätt och i vissa fall utformning, medan miljöbalken reglerar tillståndsgivningen för en specifik verksamhet. Prövning av infrastruktur-, planerings- och tillståndsärenden hanteras av olika myndigheter.

Förutom dessa så tillämpas vanligen inom samhällsplanering:

  • Väglagen (1971:948)
  • Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
  • Lag om byggande av järnväg (1995:1649)

Övriga lagar som handlar om tillståndsgivning och reglering av verksamheten på eller i närheten av vägar och järnvägar är exempelvis arbetsmiljölagstiftningen, lag om transport av farligt gods, elsäkerhetslagstiftningen, lag om brandfarliga och explosiva varor, kulturmiljö- lagstiftningen, jordabalken och fastighetsbildningslagen.