Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Nu finns möjlighet för att söka miljökompensation för godstransporter. Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Du kan ansöka om miljökompensation vid två tillfällen per år:

  • för transportarbete utfört under kalenderhalvåret 1 januari–30 juni ska ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 15 augusti samma år
  • för transportarbete utfört under kalenderhalvåret 1 juli–31 december ska ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 15 februari året därpå.

 

Uppföljning av miljökompensation för godstransporter på järnväg

Trafikverket genomför för närvarande en uppföljning av miljökompensationen. Av 15 § första stycket i förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg framgår att Trafikverket ska före utgången av 2020 följa upp att syftet med miljökompensationen tillgodoses.

Uppföljningen omfattar följande frågor som har skickats ut till de järnvägsföretag som beviljats miljökompensation eller som nu ansökt om miljökompensation:

  1. a) Hur har den miljökompensation som ni beviljats avspeglats eller kommer att avspeglas i det pris som transportköparna betalar?

    b) Hur kommer, för det fall att ni beviljas miljökompensation för andra halvåret 2019, miljökompensationen att avspeglas i det pris som transportköparna betalar?

  2. När kommer miljökompensationen att avspeglas i det pris som transportköparna betalar?

  3. Har ni förslag på hur stödsystemet skulle kunna förbättras för att stärka järnvägens konkurrenskraft?

  4. Hur bedömer ni att miljökompensationen har påverkat eller kommer att påverka efterfrågan på järnvägstransport?

Uppföljningen beräknas vara genomförd till halvårsskiftet 2020.

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker två gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderhalvår. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Nästa möjlighet att ansöka är senast den 15 februari 2020. Ansökan ska då avse andra kalenderhalvåret 2019.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien