Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Nu finns möjlighet för att söka miljökompensation för godstransporter. Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Du kan ansöka om miljökompensation vid två tillfällen per år:

  • för transportarbete utfört under kalenderhalvåret 1 januari–30 juni ska ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 15 augusti samma år
  • för transportarbete utfört under kalenderhalvåret 1 juli–31 december ska ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 15 februari året därpå.

 

Uppföljning av miljökompensation för godstransporter på järnväg

Trafikverket har under våren 2019 genomfört en uppföljning av den miljökompensation som betalats ut för godstransporter på järnväg avseende transporter utförda under första halvåret 2018. För perioden har totalt 194,5 miljoner kronor betalats ut.

Uppföljningen har riktats till de 15 järnvägsföretag som beviljats miljökompensation i den första ansökningsomgången. Miljökompensationen har beviljats i enlighet med förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg som syftar till att stärka järnvägens konkurrenskraft och bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg.

Uppföljningen bestod av följande frågor:

  1. Hur kommer den miljökompensation som ni beviljats att avspeglas i det pris som transportköparna betalar?
  2. När kommer miljökompensationen att avspeglas i det pris som transportköparna betalar? 
  3. Har ni förslag på hur stödsystemet skulle kunna förbättras för att stärka järnvägens konkurrenskraft?

Ett villkor för bidrag är att beviljad miljökompensation ska avspeglas i det pris som köparen av godstransporttjänsten betalar. Villkoret innebär således att miljökompensationen ska ge en effekt på priset. Det kan till exempel innebära att priset sänks, att priset förblir oförändrat eller höjs mindre än vad som annars varit fallet (bidraget äts upp av ökade kostnader), men det kan även finnas andra förutsättningar att uppfylla kravet om sökanden kan påvisa vilken effekt den tänkta åtgärden har på priset.

Svaren från järnvägsföretagen på hur och när miljökompensationen har kommit eller kommer att komma transportköparna till del har varierat. Några har tydliggjort att den kommit transportköparna till del antingen genom att priserna inte har höjts eller att priserna inte har höjts så mycket som järnvägsföretaget i annat fall behövt göra. Andra har svarat att de gjort en direkt utbetalning motsvarande miljökompensationen till godstransportköparen, antingen med hela summan eller med ett avdrag för att täcka administrativa kostnader. I något fall har det angetts en avsikt att förbättra produkten i stället för att aktivt korrigera priset. Trafikverket kommer i det fortsatta arbetet, beroende på detaljeringsgraden i respektive svar, att följa upp på vilket sätt kravet på avspegling i pris är uppfyllt.

I svaren har det även lämnats synpunkter på retroaktiviteten i miljökompensationen och att den faktiska storleken på denna därmed är okänd och således inte förutsägbar vid valet av transportsätt och tecknande av kontrakt. Av detta följer att det är oklart i vilken utsträckning stödet bidrar till en överflyttning av transporter från väg till järnväg även om priset som transportköparen betalar i det enskilda fallet kan ha blivit lägre.

Utöver förslag på hur stödsystemet som sådant kan förbättras har Trafikverket även mottagit andra förslag om hur järnvägens konkurrenskraft generellt kan stärkas vilket kommer att tas med i det fortsatta arbetet. 

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker två gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderhalvår. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien