Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg, fotograf: Kasper Dudzik

Ansök om miljökompensation för godstransporter på järnväg

Nu finns möjlighet för att söka miljökompensation för godstransporter. Utför ditt järnvägsföretag godstransporter på järnväg? Då ska du läsa detta.

Du kan ansöka om miljökompensation vid två tillfällen per år:

  • för transportarbete utfört under kalenderhalvåret 1 januari–30 juni ska ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 15 augusti samma år
  • för transportarbete utfört under kalenderhalvåret 1 juli–31 december ska ansökan ha kommit in till Trafikverket senast den 15 februari året därpå.

Uppföljning

Vi gör nu en uppföljning med de företag som beviljats miljökompensation under första halvåret 2018 och ställer då följande frågor:

  • Hur kommer den miljökompensation som ni beviljats att avspeglas i det pris som transportköparna betalar?
  • När kommer miljökompensationen att avspeglas i det pris som transportköparna betalar?
  • Har ni förslag på hur stödsystemet skulle kunna förbättras för att stärka järnvägens konkurrenskraft?

Vi kommer att publicera slutsatserna från uppföljningen i slutet på mars.

Vem kan söka?

Kompensationen kan sökas av fysiska eller juridiska personer som enligt järnvägslagen (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på svenska järnvägsnät.

För att komma i fråga för kompensation ska sökande ha bedrivit kommersiell trafik på det svenska järnvägsnätet, det vill säga haft intäkter för transporter som utförts för annans räkning.

Vad baseras beloppet på?

Regeringen har beslutat om en pott som ska fördelas i proportion till utfört godstransportarbete.

Utbetalning av miljökompensation sker två gånger per år. Utbetalat belopp baseras på den sökandes andel av redan utfört transportarbete på järnväg som samtliga stödberättigade har redovisat till Trafikverket.

Med transportarbete avses mängden transporterat gods i kommersiell trafik mätt i nettoton multiplicerat med sträckan i kilometer som godset transporterats i Sverige.

Hur söker man?

Trafikverket tillhandahåller en ansökningsblankett där det framgår vilka uppgifter som sökande ska lämna. Ansökningsblanketten återfinns i länken nedan. Det handlar om kontaktuppgifter och utfört transportarbete i nettoton-kilometer inom Sverige under närmast föregående kalenderhalvår. Uppgifter som verifierar utfört transportarbete kan komma att begäras.

Nästa möjlighet att ansöka är senast den 15 februari 2019. Ansökan ska då avse andra kalenderhalvåret 2018.

Hur går prövningen till?

Trafikverket prövar de uppgifter sökanden lämnar. Sökande ska ange underliggande trafikeringsavtal för det transportarbete som sökande redovisar. Branschen kommer själv överens om vem som ska söka kompensation för det transportarbete som utförts.

Eftersom miljökompensation baseras på ett pottsystem sker utbetalningen först när prövningen av samtliga redovisade uppgifter är genomförd.

Regeringen har beslutat om miljökompensation för att främja godstransporter på järnväg. Omfattningen av denna och de närmare formerna för utbetalning regleras i förordningen (2018:675) om miljökompensation till godstransporter på järnväg.

Inom EU tillämpas idag liknande kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i bland annat Danmark, Italien och Storbritannien