Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vägtrafik- och hastighetsdata

Trafikverket mäter vägtrafik med hjälp av trafikmätningssystemet Tindra som ger oss information om utnyttjandet av de statliga vägarna i Sverige i form av årsmedeldygnstrafik (ÅDT), trafikarbete (TA) och trafikförändring uppdelad på olika fordon.

Vi använder exempelvis informationen för att planera och dimensionera våra insatser för drift och underhåll av vägnätet.

Utifrån det informationsbehovet har vi utvecklat metoder och teknik för att samla in och behandla trafikdata. Vid val av mätpunkter har vi använt statistiska urvalsmetoder för att hålla ett kostnadseffektivt system. Efter ett avslutat mätår bearbetar och förädlar vi sedan trafikdata med hjälp av statistiska modeller.

Helårsmätningar

Helårsmätningarna består av tre delsystem:

  1. trafikförändringspunkter (TF), som mäts kontinuerligt år efter år, timme efter timme på samma mätplats
  2. variationsstudiepunkter (VS), där mätning utförs minst ett år på samma ställe
  3. specialpunkter (SPEC), som kan innehålla data från några månader upp till flera år. Punkten behöver alltså inte alltid mätas ett helt år.

Syftet med TF är framförallt att kunna skatta trafikarbetets förändring mellan olika tidsperioder. Trafikarbetets förändring beräknar vi med hjälp av ett system baserat på omkring 80 helårsmätta punkter fördelade på hela det statliga vägnätet. Punkterna är slumpmässigt utvalda utifrån kriteriet att de ska vara representativa för ett visst bestämt vägnät. Varje mätpunkt representerar en viss del av trafikarbetet på detta vägnät.

VS ligger till grund för den skattning som görs av årsmedeldygnstrafik (ÅDT) från stickprovsmätningarna. Med hjälp av VS och andra helårsmätningar skapar vi indexkurvor som vi tillsammans med uppmätta flöden använder vid skattningen.

Stickprovsmätningar

Syftet med stickprovssystemet är att skatta trafikarbete (TA) och årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för det statliga vägnätet och dessutom uppdelat på olika redovisningsområden.

Detta kräver ett geografiskt urval, det vill säga ett urval i rummet. Med utgångspunkt från precisionskrav för olika redovisningsnivåer gör vi en geografisk indelning i så kallade mätavsnitt utifrån bestämda kriterier. Målet är att dela in vägnätet i så homogena avsnitt som möjligt utifrån totaltrafiken.

Varje avsnitt väljs sedan ut för mätning enligt en cyklisk modell. När avsnittet fallit ut till mätning mäts det oftast vid fyra tillfällen under ett och samma år, två vardagsdygn och två helgperioder med vidhängande vardagsdygn. Totalt mäts omkring 20 000 avsnitt på det statliga vägnätet.