Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

landsväg vid bondgård

Väghållaransvar

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Staten via Trafikverket, kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Fördelningen av väghållaransvar ser i korthet ut så här:

  • Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning.
  • Kommunerna förvaltar kommunala gator och vägar.
  • Enskilda vägar förvaltas av vägföreningar/samfällighetsföreningar eller av enskild fastighetsägare.

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Beroende på vilken typ av väg det är finns det olika väghållare som ansvarar för vägen och flera lagstiftningar som reglerar byggande och drift. I länsstyrelsernas kungörelse om vägar framgår vilka vägar som ingår i det allmänna vägnätet.

Vid väghållning ska tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas.

En väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.

Trafikverket har ansvar att säkerställa att väghållaransvar överensstämmer med väglagen och att anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov.

Trafikverkets regioner är väghållningsmyndigheter

Trafikverkets regioner är väghållningsmyndigheter som utreder och efter utredning beslutar om att ansöka om förändrat väghållaransvar hos Trafikverket centralt.

Trafikverket centralt fattar alltid beslut om förändrat väghållaransvar som berör det statliga vägnätet utom när kommun blir egen väghållare enligt väglagen, då regeringen beslutar i frågan.

Förutsättningarna för förändring av en allmän väg till enskild och av en enskild väg till allmän regleras i 21 och 25 § väglagen (1971:948).

Översyn kommunala väghållningsområdesgränser

Trafikverket ser kontinuerligt över kommunala väghållningsområdesgränser i samarbete med kommunerna.

Inom ett kommunalt väghållningsområde har kommunen väghållaransvaret enligt väglagen (1971:948). Idag är drygt 200 av landets cirka 290 kommuner egna väghållare enligt väglagen.

Syftet med översyn är att upprätthålla en samhällsekonomisk och rationell fördelning av väghållningen utifrån gällande lagstiftning. Väghållningsområdet bör omfatta;

  • Planlagt område i tätorten.
  • Områden i och intill tätorten som planeras för exploatering inom de närmaste åren (3-5 år).
  • Planlagda områden i tätortens närhet bör prövas utifrån önskemål om rationell väghållning.