Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie

En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede och ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans.

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan vi påverka val av trafikslag och åtgärder redan på idéstadiet.

Dialog och fyrstegsprincipen

Genom dialog i ett tidigt skede skapar vi realistiska förväntningar. Det leder till att vi kan skapa delaktighet i ansvarstagande och lösningar bland flera aktörer. I samverkan mellan flera aktörer kompletterar deltagarnas kunskaper och erfarenheter varandra. Genom att analysera problembilden noggrant innan vi diskuterar förslag till åtgärder har vi större möjlighet att skapa synergieffekter i transportsystemet.

Flödesschema för metoden åtgärdsvalsstudie.

En åtgärd behöver inte innebära att vi bygger om eller bygger nytt. När vi tittar på problemen utifrån alla trafikslag och samtidigt tittar på de fyra stegen tänk om – optimera – bygg om – bygg nytt, är chansen stor att vi får lösningar som ger större effekt tillsammans än var för sig.

Åtgärdsbank

Med utgångspunkt i problembilden hittar vi förslag till åtgärder. Ibland är förslagen till åtgärder konkreta och ibland är de målade i grova penseldrag, där vissa förslag kan behöva utredas ytterligare. Alla förslag till åtgärder läggs i åtgärdsbanken.

Fakta om fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. Principen används i ett tidigt skede i planeringen, innan vi väljer eventuella åtgärder. På så sätt kan vi hitta bästa möjliga åtgärder för att lösa problem eller brister i transportsystemet.

Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg:

 • Tänk om
  Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
 • Optimera
  Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
 • Bygg om
  Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
 • Bygg nytt
  Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Se filmer som beskriver vad en åtgärdsvalsstudie är och hur vi i det tidiga skedet av planeringen av transportsystemet för dialog med olika aktörer. Med två olika exempel, ger filmerna en bild av hur vi identifierar gemensamt mål, problem och behov samt hittar kreativa lösningar.