Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna med hijab och Länstrafikens blåa buss.

Utredningar av trafikavtal

Trafikverkets utredningar om trafikavtal syftar till att ge underlag för beslut om vilken långväga kollektivtrafik myndigheten kan ge ersättning för.

Med långväga kollektivtrafik avses trafik som medger en resa som är minst 100 kilometer och passerar minst två kommungränser eller en länsgräns. Trafikverkets ansvar omfattar inte frekvent pendling till och från arbete eller utbildning, oavsett reslängd.

Vi genomför tillgänglighetsanalyser

Utgångspunkten är att den långväga kollektivtrafiken rör kommuner som har dålig tillgänglighet. Detta analyseras genom en tillgänglighetsanalys. Kommuner med sämst tillgänglighet prioriteras högst.

Fem krav ska uppfyllas

För att det ska vara möjligt att få ersättning för långväga kollektivtrafik från Trafikverket ska trafiken inte kunna drivas kommersiellt. Dessutom ska följande fem krav vara uppfyllda för att vi ska ge ersättning för trafiken:

  • Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av trafikhuvudman.
  • En del av resandet är eller kommer att vara interregionalt.
  • Resandet är inte av karaktären frekvent pendling till och från arbete eller utbildning.
  • Resenärerna står för en del av kostnaderna för trafiken.Kostnaderna för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag för trafikavtal.
  • Slutligen ska trafiken vara samhällsekonomiskt motiverad och långsiktigt hållbar samt bidra till att de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen uppfylls. Trafiken ska också ge förutsättningar för regioner att leva och utvecklas.

För att vi ska kunna avgöra om kraven är uppfyllda måste vi ha underlag i form av tillgänglighetsanalyser och resandeundersökningar. Om dessa visar att kraven är uppfyllda, kan Trafikverket ge ersättning för trafiken.