Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på E4 i Upplands Väsby norr om Stockholm.

Åtgärder för friskare luft

Trafikverket arbetar med åtgärdsprogram för en friskare luft i särskilt utsatta områden och tätorter runtom i landet. Våra åtgärder är inriktade på att minska utsläppen av partiklar, kvävedioxid och kolväten. Vi medverkar också till forskning inom luft.

Genom åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer medverkar Trafikverket till att förbättra situationen i särskilt utsatta områden och tätorter i landet. Tillsammans med andra aktörer används till exempel driftmetoder för att få ned partikelhalterna under de perioder då problemet är störst.

Trafikverkets åtgärder är i första hand inriktade mot att minska utsläppen av partiklar, kvävedioxid och kolväten. Det är dessa ämnen som det är svårast att nå uppsatta mål eller miljökvalitetsnormer för.

Vi medverkar även till forskning som syftar till att utveckla metoder för att minska utsläpp och halter. Exempel är utveckling av vägbeläggningar, drift- och underhållsmetoder och utveckling av effektsamband och modellverktyg.

Mindre utsläpp från fordon och arbetsmaskiner

Trafikverket påverkar utsläppen bland annat genom att utforma upphandlingar som ställer krav på låga utsläpp från fordon och arbetsmaskiner. Genom åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen kan vägtransportsektorn påverkas till mindre utsläpp. Trafikverket arbetar för en samhällsplanering som stödjer ett mer transporteffektivt samhälle med lägre utsläpp.

Att öka utbytestakten för äldre fordon med sämre emissionsegenskaper är den åtgärd som skulle ge störst nytta för luftkvaliteten. Arbetet med att få ned utsläppen från nya fordon och arbetsmaskiner bedrivs på EU-nivå.

Mindre mängd slitagepartiklar

I vissa särskilt utsatta områden längs det statliga vägnätet kan mängden inandningsbara partiklar minskas genom dammbindning och förbättrad renhållning. Åtgärderna kan sättas in tillfälligt under de perioder då problemen är som störst.

Genom information om partiklars hälsoeffekter och dubbdäckens bidrag, vill vi få dem som kör mycket i tätort att överväga dubbfria vinterdäck.

Miljöanpassad hastighet

Ett forskningsprojekt i Stockholmsområdet (Miljöanpassad hastighet på E18) om samband mellan trafik, fordonshastighet och partikelhalter genomfördes 2009-2011.

Studien visade att det finns ett samband mellan hastighet och partikelhalter, men att fordonens hastighet inte är den främsta förklaringen till höga partikelhalter. Trafikflödets variation förklarar över 90 procent av halternas variation på vägsträckan. Partikelhalten i luften är högst de dagar under dubbdäckssäsongen när vägbanorna torkar upp. Då skulle en verklig hastighetssänkning bidra till att minska partikelhalten i luften, och vid gynnsamma förhållanden skulle halten kunna nå godkända värden.

Du kan ta del av rapporten från forskningsprojektet längre ner på denna sida.

Minskad exponering

Trafikverket arbetar på flera olika sätt för att bidra till attraktiva tätorter. En del i detta är att genom en god samhällsplanering minska människor exponering för luftföroreningar. Alla insatser för minskade utsläpp och halter där människor vistas är viktiga, eftersom det inte finns någon tröskelnivå där halterna är ofarliga.

Framåtblick

Det finns ingen quick-fix mot luftkvalitetsproblemen i tätorterna, utan det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete med flera olika samverkande delar. Förutom dammbindning, minskad dubbdäcksandel och renare fordon, behövs en utveckling mot ett samhälle och transportsystem där den egna bilen har en minskad roll som transportmedel och där man löser tillgängligheten i större grad genom en effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla.

Så kan du bidra till renare luft

  • Kör du en ny bil med antisladdsystem, kör helst med dubbfria vinterdäck. Speciellt om du kör mycket i stadsområden där många människor bor.
  • Kör du en gammal bil har bra dubbade vinterdäck stor effekt för säkerheten.
  • Håll hastigheten. Lägre fart ger mindre partiklar.
  • Gå, cykla eller åk kollektivt om du har möjlighet till det, det gör även nytta ur buller- och klimatsynpunkt.