Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna läser karta. Familj cyklar.

Cykelleder för rekreation och turism

Tillsammans med andra aktörer arbetar Trafikverket för att förbättra förutsättningarna för rekreationscykling och cykelturism. Cykelleder för rekreation och turism har en positiv betydelse för lokal och regional utveckling.

Trafikverket har i sitt arbete med cykelturism en extern referensgrupp till stöd. Referensgruppen gör en helhetsbedömning utifrån kvalitetskriterierna (för regionala och nationella leder). Referensgruppen ansvarar även för förvaltning och vidareutveckling av kriterierna. I referensgruppen för cykelturism ingår följande organisationer:

  • Regionala Nätverket för Turism (ordförande)
  • Trafikverket
  • Tillväxtverket
  • Visita
  • Länsstyrelsen
  • Svenska turistföreningen (STF)
  • Regio­nala planupprättare (komex).

Ledhuvudman

Ledhuvudmannen är den part som ansöker om utmärkning och som ansvarar för att redovisa att kvalitetskriterierna uppfylls. En rekommendation till de som söker om både regional och nationell utmärkning är att arbetet redan i ett tidigt skede bedrivs i projektform.

För både nationella, regionala och lokala leder gäller att ledhuvudmannen kan vara:

  • ett regionförbund eller regionalt samverkansorgan eller
  • en kommun eller
  • annan organisation som är en juridisk person

Ledhuvudmannen håller ihop allt arbete som krävs kring en led: förankring med alla berörda, kvalitetssäkring, marknadsföring, utveckling med mera. Det som ledhuvudmannen inte kan ta ansvar för, men som ändå är viktigt för leden, ska säkerställas på annat sätt, till exempel genom avtal.

Ansvarsfördelning, kostnad och underhåll

I ett tidigt skede i processen tar ledhuvudmannen kontakt med Trafikverkets regional kontor.

Det är Trafikverkets region som granskar och bedömer trafiksäkerheten. I det fall trafiksäkerhetskraven uppfylls går ärendet vidare till referensgruppen för bedömning av beslutsgrundande kriterier och övriga kvalitetskriterier. Referensgruppen lämnar ett förslag till beslut.

Trafikverket vill förebygga att kostnader för utmärkning blir ett hinder som stannar utvecklingen av det nationella och regionala turistcykelnätet. Trafikverket finansierar därför utmärkningen, även på andra vägar än statliga. Detta avviker från det vanliga arbetssättet, där varje väghållare finansierar vägvisning på sina egna vägar.

Det är Trafikverket som ansvarar för att göra en vägvisnings- och vägutrustningsplan i samråd med respektive väghållare. På kommunala gator ansvarar kommuner för underhåll av utmärkningen, och på statliga vägar ansvarar Trafikverket.

Fysiskt underhåll av ledens infrastruktur och märken är ett ansvar för väghållare/kommuner/Trafikverket (via avtal) men måste följas upp/bevakas av ledhuvudmannen. På enskilda vägar regleras underhåll av märken i ett avtal. Mer om bibehållen ledstatus och uppföljningskrav, hittar du på sidorna till höger.