Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Särskilda villkor – farliga ämnen i material och varor

Här beskrivs hur du går tillväga om du inte kan välja ett material eller vara som uppfyller BASTA- eller BETA-kriterierna.

Om det inte är möjligt att välja ett material eller en vara som uppfyller BASTA- eller BETA-kriterierna ska man upprätta en produktvalsanalys och en riskanalys innan materialet eller varan föreskrivs eller används. Personen som utför produktvalsanalysen och riskanalysen ska ha erfoderlig kompetens och utbildning.

I riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farlig ämnen (TDOK 2012:22) finns minimikrav för innehållet i produktvalsanalysen och riskanalysen. Trafikverket har tagit fram mallar som uppfyller dessa minimikrav. De finns under Mallar, riktlinjer och dokument.

Produktvalsanalys

Syftet med produktvalsanalysen är att visa hur man har gått till väga för att söka och utvärdera alternativa produkter och varför inga alternativ har bedömts användbara.

Produktvalsanalysen ska vara dokumenterad och minst beskriva:

 • behovet av att använda materialet eller varan
 • om det går att välja en annan metod som leder till mindre påverkan på hälsa och miljö
 • vilka alternativa material eller varor som finns
 • om något av de alternativa materialen eller varorna har mindre miljö- och hälsopåverkan
 • hur verksamhetsutövaren har sökt alternativa produkter
 • en rimlighetsavvägning samt motivering till valet av produkt.

Dessa krav på analysen finns i riktlinjen Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farlig ämnen (TDOK 2012:22).

Riskanalys

Syftet med riskanalysen är att bedöma om användningen medför acceptabla risker. Bedöms riskerna som acceptabla får materialet eller varan användas när man har vidtagit de åtgärder för att hantera risker som behövs enligt riskanalysen. Bedöms riskerna vara oacceptabla ska produktval och riskbegränsningsåtgärder utredas ytterligare så att risknivån ska bli acceptabel.

Beställarens byggledning ska informeras om riskanalysen innan arbetet påbörjas.

Riskanalysen ska vara dokumenterad och minst beskriva:

 • hur det aktuella materialet eller varan ska användas (funktion, användningsområde, hantering, arbetssätt och arbetsmetoder)
 • det farliga ämnets namn, CAS-nummer samt klassificering enligt CLP (EG förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar)
 • mängden av det farliga ämnet samt den totala mängden av varan eller materialet
 • risker som kan uppstå vid den aktuella användningen samt hur dessa risker ska hanteras
 • behov av skyddsåtgärder och riskminskande åtgärder
 • krav på hur avfall ska tas om hand
 • bedömning av om påverkan på hälsa och miljö är acceptabel.

Materialförteckning

Informationen om innehållet av farliga ämnen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i Trafikverkets förvaltningsdata under materialets och varans livscykel fram till avfallshantering.

Material och varor som entreprenören tillhandahåller och som projekteras eller byggs in i anläggningen ska anges i en materialförteckning som ingår i slutdokumentationen. Av materialförteckningen ska det framgå vilka material som klarar BASTA-kriterierna respektive BETA-kriterierna samt vilka som varken klarar BASTA- eller BETA-kriterierna. Produktvalsanalyser och riskanalyser för material och varor som varken klarar BASTA- eller BETA-kriterierna ska bifogas materialförteckningen.

Följande ska minst framgå av materialförteckningen:

 • produktnamn och eventuellt produktnummer
 • leverantör (företagsnamn)
 • funktion, användningsområde, anläggningsdel och geografisk placering
 • mängd
 • om produkten klarar BASTA-kriterierna
 • om produkten klarar BETA-kriterierna samt vilket riskminskningsämne (namn och CAS-nummer) som gör att BASTA-kriterierna inte klaras
 • om produkten varken klarar BASTA- eller BETA- kriterierna samt vilket utfasningsämne (namn och CAS-nummer) som gör att kriterierna inte klaras
 • hur det verifierats att kraven uppfylls

Leverantörsintyg

Att kriterierna klaras ska kunna verifieras genom till exempel BASTA-registrering, bedömning från bedömningssystem som förekommer på marknaden eller genom ett intyg från leverantören. Trafikverket har tagit fram en mall som kan användas som leverantörsintyg. Den finns under Mallar, riktlinjer och dokument.

Översättningsnyckel

Andra på marknaden förekommande bedömningssystem kan användas för verifiering av att material och varor klarar BASTA- eller BETA-kriterierna. Översättningsnyckeln syftar till att ge stöd i att avgöra om olika bedömningssystem klarar BASTA- eller BETA-kriterierna.