Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Geokalkyl

Geokalkyl – kostnads- och klimatkalkyl för geotekniska åtgärder – är ett verktyg för att tidigt kunna jämföra kostnader och klimatbelastning för olika sträckningar i ett infrastrukturprojekt där masshantering och geotekniska åtgärder har stor betydelse.

Verktyget är till för att kunna jämföra alternativa linjeföringar av långsträckta infrastrukturobjekt inom valda korridorer. Utgångspunkt för jämförelsen har varit anläggningskostnad, energiåtgång och CO2-emissioner för arbetet att utföra anläggningen, med fokus på grundförstärkning och masshantering. Denna version har begränsats till att endast gälla för väg.

En av Geokalkyl vägs största fördelar är att kostnader och klimatbelastning för de geotekniska förstärkningsmetoderna hanteras mer ingående, som annars vanligen hanteras schablonmässigt och därför kan bli stora ekonomiskt sett.

Genom att gå igenom varje alternativ och se var de stora kostnaderna för masshantering och geotekniska förstärkningsåtgärder uppkommer kan projektören med den nya informationen eventuellt justera profilen eller flytta linjen i plan för att få ner kostnad och klimatbelastning eller för att få en bättre massbalans. Man får även ett bättre underlag för kommande steg i planeringen för att veta var geotekniska undersökningar bäst behöver göras.

Geokalkyl är avsedd att användas i tidiga skeden i Trafikverkets planeringsprocess. Exempelvis i en fördjupad åtgärdsvalsstudie med nybyggnad (Steg 4) och vid val av korridor i en väg-/järnvägsplan (Plantyp 4).

Rekommenderad kompetens

Rekommenderade kompetenser för att kunna använda verktyget:

  • Baskunskap och viss vana av GIS (främst programmiljö för ArcGIS).
  • Utförs projektering i GIS miljö bör användaren besitta grundläggande kompetens angående väg- eller järnvägsprojektering.
  • I det fall projektering av linjealternativ utförs i CAD-miljö rekommenderas en att detta arbete utförs av en erfaren väg- eller järnvägsprojektör som kan definiera en rimlig anläggningsmodell.
  • En erfaren geotekniker, helst med erfarenhet från det område som studeras och som ska utföra den geotekniska tolkningen och vid behov styra val av förstärkningsmetoder i verktyget.

Mjukvaror

Följande programvaror behövs för att kunna genomföra metoden:

Program och version
ArcGIS Desktop 10.3
ArcGIS tillägg 3D-analyst  
Microsoft Excel 2013
Excel tillägget Power Map  
AutoCAD Novapoint* Valfri

* Moduler/tillägg för väg/järnvägsprojektering krävs.

Kartunderlag

För att metoden ska kunna genomföras krävs minst följande underlag:

Underlag, format, leverantör
Höjddata  Las  Lantmäteriet
Jordartskartan  Shp  SGU

Om det finns geotekniska undersökningar tillgängliga så bör även dessa laddas in som underlag i kartmiljön. Exempelvis via koordinater som punkter eller genom georeferering av ex. en pdf-ritning.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar modellen Geokalkyl, samt ansvarar för vidarutveckling. ÅF och Sweco har utvecklat verktyget.