Logga in
Logga in

Projekt i Västerbottens län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Västerbottens län.

Innehåll - Projekt i Västerbottens län

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs E12, mellan Norrlunda och infarten till Lyckans fritidsområde Betseledammen. I dag tvingas fotgängare och cyklister färdas på samma väg som biltrafik.

Trafikverket planerar för en gång- och cykelbro med anslutande gång- och cykelväg över Vindelälven i Vännäsby för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket ska bygga om sträckan Broänge–Daglösten på E4 till mötesfri väg. Vägen blir utformad som 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vi planerar att bygga om sträckan Daglösten-Ljusvattnet till mötesfri väg. Vägen blir utformad som 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vi har byggt om E4 mellan Djäkneboda-Bygdeå till mötesfri väg, 2+1 väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Den totala sträckans längd är cirka 9 km.

Trafikverket bygger en ny rastplats utmed E4:an mellan Sikeå och Gumboda i norrgående riktning.

Trafikverket planerar att bygga en mötesseparerad väg med mitträcke mellan Grimsmark-Broänge för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi planerar att bygga om hela sträckan till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningssträckor och mitträcke. Vägen kommer att bli 14 meter bred.

Sträckan som ligger längs E4 i Västerbotten planeras att byggas om till mötesfri väg. Det blir 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vi bygger om till mötesfri väg, 2+1, med omkörningssträckor och mitträcke. Vägen kommer att bli 14 meter bred.

Polisen måste, för att klara av EU-direktiv och Transportstyrelsens föreskrifter, uppgradera den tekniska utrustningen på ett antal kontrollplatser runt om i Sverige. Kontrollplatsen Sävar nord utanför Umeå är en av dem.

Vi bygger en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Trafikverket bygger två planfria passager i form av faunabroar över E4 i Västerbotten, där vilt och ren kan passera.

Trafikverket har startat upprustningen av väg E45 genom Dorotea, för att skapa en attraktiv tätort med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en trygg miljö för oskyddade trafikanter.

Vi planerar att byta ut tre befintliga broar på E4 och väg 360 över Vojmån i närheten av Vilhelmina. Detta gör vi för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Fordonstrafiken genom centrala Umeå orsakar både trafikproblem och dålig luft. Lösningen är en ny ringled runt Umeå. Idag är två tredjedelar av ringleden färdig och den sista delen, Västra länken (ny E12) byggs.

Vi ska säkra vägen i Laduänge genom att åtgärda två vägtrummor vid Ängesbäcken.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg i Kittelfjäll. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi planerar att förlänga gång- och cykelvägen längs väg 353 från Bjurholms tätort fram till vägen mot Lagnäset. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi vill förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 363 mellan Vindeln och Umeå. På så sätt blir sträckan säkrare för oskyddade trafikanter och bättre för pendlingstrafiken.

Väg 364 sträcker sig från Umeå till Skellefteå, via Botsmark och Burträsk och den del som avses i projektet är sträckan mellan Lappvattnet och korsningen till väg 774.

Bron längs väg 372, Järnvägsleden i Skelleftehamn ska bytas ut för att få högre bärighetsklass.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi stabiliserar slänten längs väg 555 i Brännland. Det gör vi för att öka säkerheten för trafikanterna  längs sträckan.

Vi planerar att byta ut bron på väg 591 över Viskasundet i Fredrika. Bärighetsklassen för den nya bron kommer att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vi planerar att förbättra och förstärka väg 620 mellan Vindeln och Buberget för att öka bärigheten och framkomligheten.

Utanför Baggböle i Umeå kommun finns en ca 500 meter lång sträcka av väg 632 som löper över instabil mark i närheten av en lång slänt och en ravin mot Umeälven.

Vi kommer att asfaltera om väg 685 och i samband med detta kommer vägen att målas med breda vägrenar, så kallad bygdevägsmålning. Syftet är att fotgängare och cyklister ska få en tydligare och bättre vägmiljö.

Väg 774 som är en viktig kommunikationsled uppvisar många olika typer skador. Vi planerar därför att förstärka vägen och höja bärigheten.

Två riskområden har identifierats längs väg 791 i Krångfors, Skellefteå kommun. Vi planerar att flytta vägen för det ena området.

Bron över Kvällån ligger längs väg 90 ca 1,5 km sydöst om Åsele centrum. Idag uppfyller inte den befintliga bron de högsta bärighetskraven (BK4), därför bygger Trafikverket en ny bro.

Vi planerar att förstärka väg 923 och 925 mellan Svanabyn och Lavsjö så att den får bärighetsklass BK4. Detta för att transporter ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt på vägen.

Bron över Klockarvägen ska bytas ut för att få högre bärighetsklass. Delar av Klockarvägen kommer stängas av under ett års byggtid.