Logga in
Logga in

Projekt i Västerbottens län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Västerbottens län.

Innehåll - Projekt i Västerbottens län

Vi ska bygga en ny korsningslösning mellan väg E12, Sörforsvägen och Kassjövägen samt busshållplatser längs E12 vid Brännland. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten.

Trafikverket planerar för en gång- och cykelbro med anslutande gång- och cykelväg över Vindelälven i Vännäsby för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket ska bygga om sträckan Broänge–Daglösten på E4 till mötesfri väg. Vägen blir utformad som 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vi planerar att bygga om sträckan Daglösten-Ljusvattnet till mötesfri väg. Vägen blir utformad som 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Vi planerar att bygga en ny sträckning av E4 förbi Skellefteå. Den nya dragningen kommer skapa möjligheter för smidigare transporter och tryggare trafiklösningar.

Trafikverket planerar att bygga en mötesseparerad väg med mitträcke mellan Grimsmark-Broänge för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi planerar att bygga om sträckan mellan Gumboda och Grimsmark till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningssträckor och mitträcke. Vägen kommer att bli 14 meter bred.

Vi ska bygga en passage för ren och vilt över E4, mellan Nordmaling och Håknäs.

Sträckan som ligger längs E4 i Västerbotten planeras att byggas om till mötesfri väg. Det blir 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

E4 mellan Sikeå-Gumboda har byggts om till mötesfri 2+1 väg.

Vi bygger en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Trafikverket har startat upprustningen av väg E45 genom Dorotea, för att skapa en attraktiv tätort med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en trygg miljö för oskyddade trafikanter.

Vi planerar att byta ut tre befintliga broar på E45 och väg 360 över Vojmån i närheten av Vilhelmina. Detta gör vi för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Fordonstrafiken genom centrala Umeå orsakar både trafikproblem och dålig luft. Lösningen är en ny ringled runt Umeå. Idag är två tredjedelar av ringleden färdig och den sista delen, Västra länken (ny E12) byggs.

Vi ska säkra vägen i Laduänge genom att åtgärda två vägtrummor vid Ängesbäcken.

Vi ska byta ut bron på väg 1051 över Långseleån vid Ormsjöns nordspets.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg i Kittelfjäll. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 363 mellan Vindeln och Umeå. På så sätt blir sträckan säkrare för oskyddade trafikanter.

Vi rustar upp väg 364 på sträckan mellan Lappvattnet och korsningen till väg 774.

Vi ska byta ut den befintliga bron över Öre älv i Örsbäck, Nordmalings kommun till en ny bro som klarar bärighetsklass BK4.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi planerar att byta ut bron på väg 591 över Viskasundet i Fredrika. Bärighetsklassen för den nya bron kommer att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vi planerar att förstärka och öka bärigheten på väg 591 mellan Fredrika och Lögda. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vi planerar att förbättra och förstärka väg 620 mellan Vindeln och Buberget för att öka bärigheten och framkomligheten.

Väg 632 och väg 691 ska få ny beläggning och vägarna målas med breda vägrenar, så kallad bygdevägsmålning. Syftet är att fotgängare och cyklister ska få en tydligare och bättre vägmiljö.

Utanför Baggböle i Umeå kommun finns en ca 500 meter lång sträcka av väg 632 som löper över instabil mark i närheten av en lång slänt och en ravin mot Umeälven.

Väg 774 som är en viktig kommunikationsled uppvisar många olika typer skador. Vi förstärker därför vägen och höjer bärigheten för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Två riskområden har identifierats längs väg 791 i Krångfors, Skellefteå kommun. Vi planerar att flytta vägen för det ena området.

Vi planerar att höja standarden på väg 855, delen Klemensboda–Brutorp. Det gör vi för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vi planerar att bygga en belyst gång- och cykelväg i Myckle. Den nya vägen sträcker sig från befintlig kommunal gång- och cykelväg vid korsningen Tunnelvägen/Bolidenvägen och cirka 2,7 km in genom tätorten Myckle.

Vi bygger en ny bro över Kvällån, med högre bärighet än den befintliga bron. Idag uppfyller inte bron de högsta bärighetskraven (BK4).

Vi planerar att förstärka väg 923 och 925 mellan Svanabyn och Lavsjö så att den får bärighetsklass BK4. Detta för att transporter ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt på vägen.

Vi planerar att förstärka och öka bärigheten på väg 942 mellan Idbacka-Dalasjö. Det gör vi för att uppnå högsta bärighetsklass och förbättrad framkomlighet.