Logga in
Logga in

Projekt i Norrbottens län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Norrbottens län.

Innehåll - Projekt i Norrbottens län

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i Abisko bygger Trafikverket bland annat nya busshållplatser.

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando är smal och har dålig standard. För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten ska vägen byggas om till mötesfri väg.

Vi planerar att bygga om sträckan Kauppinen-Kiruna till mötesfri väg med mitträcke. Ombyggnationen innefattar även gång- och cykelväg, samt faunapassager.

Boliden ska utöka dagbrottsgruvan i Aitik i Gällivare kommun. Utökningen innebär att E10 måste flyttas.

Vägen mellan Morjärv och Västra Svartbyn är smal och har dålig standard. Planering pågår för att bygga om till mötesfri väg.

Vi planerar för en ny rastplats i anslutning till E10 i Kiruna.

Vi ska bygga en faunabro över E10 samt ett viltstängsel längs E10 mellan Töre och Morjärv, en sträcka på ca 15 km.

Vi planerar att bygga en planskild faunapassage över E4 öster om Sangis vid Bredviksheden. Det gör vi för att minska vilt- och renolyckorna samt öka trafiksäkerheten längs sträckan.

Den nya bron över Kalix älv i Kalix har byggts för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.

Vi har byggt mötesfri väg på E4 mellan Reningsverket och korsningen mot Björkforsvägen, för att förbättra trafiksäkerheten.

För att säkerställa en tryggare trafiksituation vid korsningen i Rosvik Södra ska den byggas om till en planskild trafikplats.

Vi har byggt om vägsträckan mellan Salmis och Haparanda till mötesfri väg, för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Trafikverket kommer att utföra bullerskyddsåtgärder och anlägga viltstängsel på E4:an mellan Åkroken och Rolfs.

Vi bygger en ny parallellväg för att underlätta vardagspendling med cykel och för att flytta långsamtgående fordon från E4 mellan Öjebyn och Norrfjärden.

Vi planerar att bygga en ny rastplats väster om Arvidsjaur.

För att möjliggöra finsk tågtrafik till Haparanda behöver bl a en ny plattform byggas och de finska spåren elektrifieras.

Vi arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna för persontrafik.

Hållplatsen Abisko Turist plattform är låg, sliten och är inte tillgänglighetsanpassad vilket gör att den är i stort behov av upprustning.

Vi bygger en ekodukt, en bro för stora däggdjur, över Malmbanan i Kiruna kommun. Syftet är att minska barriäreffekterna och underlätta för renskötsel i området.

För att öka kapaciteten för både person- och godståg ska Gammelstads driftplats förlängas så att 750 meter långa malmtåg kan mötas där.

Vi planerar att förlänga bangården i Nattavaara, en del av Malmbanan. Det gör vi för att öka kapaciteten för både person- och godståg samt för att skapa effektivare tågmöten.

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bl.a. för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

För att öka kapaciteten för både person- och godståg förlängs Sikträsk bangård för att möjliggöra möten med 750 meter långa tåg.

Spåret på sträckan Gällivare-Råtsi är slitet och behöver bytas ut. Vi byter spåret för att göra järnvägen mer driftsäker och lättare att underhålla.

Det finns en stor efterfrågan på ökad kapacitet längs Malmbanan och genom att förstärka banan för tyngre tåg kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar.

Luleå hamn ska anpassas för att kunna ta emot större fartyg vilket ska leda till effektivare sjötransporter.

För att öka kapaciteten på sträckan Boden-Luleå planeras flera åtgärder i Sävastområdet.

Vi förbättrar förutsättningar för att fisk ska kunna leva längre uppströms i Tsåkesjåkkå.

Vi förstärker väg 356 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen mellan Åskogen och Degerselet är i behov av förstärkning för att klara tunga transporter året om.

Väg 373 mellan Svensbyn och Vitsand i Piteå kommun är smal och har bitvis låg standard. För att förbättra trafiksäkerheten har Trafikverket därför breddat vägen, byggt mitträcken och en gång- och cykelväg.

Väg 605 mellan Boden Industrial Park och Flarken ska förstärkas och bli mer trafiksäker.

Vi planerar att förbättra stabiliteten på väg 744. Vid en sträcka efter vägen har slänten ner mot Kalixälven dålig stabilitet. Här behöver vi säkra mot ras och skred.

Vi förstärker vägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vi planerar att byta ut bron på väg 818 över Råneälven i närheten av Nattavara. Väg 818 är en viktig transportled i regionen och bron behöver bytas ut för att klara av tyngre fordon.

Vi planerar att förbättra och förstärka väg 836 mellan Furunäs och västra Rödupp för att öka bärigheten och framkomligheten.

Vi planerar att förstärka sträckan Kivijärvi-Korpilombolo för att uppnå högsta bärighetsklass, förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Väg 867 mellan Talinen och Vuostokangas är en transportlänk mellan väg 394 i söder och väg 395 i norr. Vägen har i dag dålig ytbeläggning, omfattande bärighetsskador och behöver rustas upp för att öka framkomligheten.

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har vi byggt om sträckan Södra Sunderbyn-Sävast till mötesfri väg.

I Lillån i Överkalix kommun påverkas fiskbeståndet negativt på grund av den damm som finns i åns inlopp. Vi har nu därför bytt ut gamla rörbron mot en öppen bro. Dessutom har vi våren 2024 rivit dammen.