Logga in
Logga in

Projekt i Skåne län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Skåne län.

Innehåll - Projekt i Skåne län

I dag är det mötesfri väg, så kallad 2+1-väg, på E22 mellan Fogdarp och Hörby Norra. Trafikverket föreslår att vägen på sikt ska byggas ut till motorväg.

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket ska därför byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helge å.

Köer på avfartsrampen på E22 i östgående riktning uppstår idag i trafikplats Gårdstånga. Detta skapar trafiksäkerhets- och kapacitetsproblem på E22. Samtidigt har antalet bilar på pendlarparkeringen ökat.

Vi ska bygga om E22 mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby samt väg 108 mellan Staffanstorp och Lund för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg som ska byggas ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

E22 mellan trafikplatserna Gastelyckan–Lund Norra är hårt belastad och vid rusningstrafik uppstår ofta köbildning. För att avlasta trafikplats Lund Norra planerar vi att bygga ny anslutning till E22 vid Ideon.

Under rusningstrafik är avfarter och påfarter högt belastade vid trafikplats Lund Södra, vilket stundtals gör att köer sträcker sig ut på E22. Broarna på trafikplatsen är från mitten av 1950-talet och behöver bytas ut.

Vi bygger faunapassage för större vilt på E22 mellan Hörby–Linderöd för att öka trafiksäkerheten och få färre viltolyckor.

Vi planerar för att genomföra miljöåtgärder längs E4 och E6 i Helsingborg samt trafiksäkerhetsförbättringar i trafikplatserna Helsingborg södra och Vasatorp.

Vi utreder möjligheten att förbättra kapaciteten mellan trafikplats V Klagstorp och Petersborg

Vi bygger om avfartsrampen vid trafikplats Vellinge södra till en parallellavfart. Det gör vi för att öka framkomligheten och tillgängligheten för södergående trafik på E6 och trafik mot väg 100.

Vi planerar att bygga en parallell väg till E65 mellan Börringe kyrkby och Lemmeströ, samt en planskild korsning mellan E65, Slätterödsvägen och Havgårdsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vi planerar att bygga ut E65 mellan Svedala och Börringe. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten och minska trafikköer längs sträckan.

Med fyra spår mellan Malmö och Lund ökar kapaciteten på en av landets mest trafikerade sträckor. Störningarna minskar, fler kan åka tåg och mer gods kan transporteras hållbart i framtiden.

Helsingborgs Central är hårt belastad av tågtrafik och det börjar bli trångt på spåren. För att kunna möta den framtida trafikökningen bygger vi en ny plattform för persontåg bredvid Campus.

Lommabanan öppnades för persontåg i december 2020. Nu fortsätter vi att bygga ut banan med tätare tågtrafik och nya stationer.

Vi bygger ut infartsspåret till Malmö godsbangård och kombiterminal för att öka kapaciteten och göra godshanteringen effektivare.

Vi utför kontaktledningsbyte på sträckan Ramlösa–Teckomatorp

Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Nu förlänger vi mötesspåret i Attarp för att öka kapaciteten. Vi ersätter också plankorsningen i Attarp med en planskildhet.

Vi bygger ett förlängt mötesspår och gångbro över spåren vid stationen samt höjer hastigheten. På så vis ökar vi säkerheten och kapaciteten så att vi kan korta restiderna på Skånebanan.

Vi rustar Skånebanan mellan Åstorp och Hässleholm, genom en rad signalåtgärder. Det gör vi för att kunna höja hastigheten och öka kapaciteten på sträckan.

Trafikverket har möjliggjort för persontågstrafik på Söderåsbanan för att du ska kunna pendla enkelt, säkert och klimatsmart.

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 vid trafikplats Kungstorp.

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan Stora Hammar och trafikplats Kungstorp.

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan cirkulationsplats Falsterbo och Stora Hammar.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 101, mellan Alstad och Östra Grevie. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklar och går. Det kommer göra det smidigare för dig att ta dig fram.

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1029 från Sjöbo till Marielundsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och Tomelilla. Den befintliga vägen mötessepareras genom att vi bygger omkörningsfält, en så kallad 2+1-väg.

Vi planerar för att öka trafiksäkerheten och tillgänglighetsanpassa busshållplats Vasaholm längs väg 11.

Vi planerar tillsammans med Eslövs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 113, mellan Stabbarp och Bosarp. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vi planerar att skapa en trafiksäker korsning för bilister och oskyddade trafikanter i Boarp mellan väg 115 och väg 1747.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Mörarp och Bjuv, längs väg 1248. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vi ser över hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter mellan Billinge och Röstånga.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1444, mellan Nyhamnsläge och Brunnby. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs väg 17 från Trollenäs och in till befintlig gång- och cykelväg i Eslöv. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar för att bygga ett vänstersvängkörfält i korsningen väg 17/väg 1195 och ett accelerationsfält på väg 17.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1710, mellan Rebbelberga och Barkåkra vid Östra Kvarn. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Hjärnarp och Munka Ljungby, längs väg 1788. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Väg 19 och väg 23 är drabbade av viltolyckor. För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten planerar vi för att bygga faunastängsel och passager för vilt.

Vi planerar att bygga om väg 19 mellan Bjärlöv och Broby eftersom vägen är hårt trafikerad och trafiksäkerheten är låg. Vägen är en viktig nord-sydlig förbindelse mellan sydvästra Småland, nordöstra Skåne och Österlen.

Vi planerar att bygga om riksväg 19 till en mötesfri väg med mittseparering och 2+1 körfält. Vi planerar också för en gång- och cykelväg mellan Härlöv och Karpalund.

Vi vill öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Knislinge och Hjärsås, totalt cirka 3,5 kilometer. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga om väg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra till en mötesfri väg med mitträcke. Det gör vi för att det är en mycket trafikerad sträcka, och vägstandarden behöver förbättras.

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg längs väg 511 mellan Höllviken och Stavstensudde. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi ska göra det bättre för oskyddade trafikanter i Rängs sand och Kämpinge by. Bland annat kommer vi att förbättra gång- och cykelvägar samt passager.

Vi planerar att göra dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Skönadalsdammen i Ystad.

Vi bygger om plankorsningen vid väg 913 till en planskild korsning för att öka säkerheten.

Vi planerar för att bygga ut järnvägen mellan Maria och Helsingborg från enkelspår till dubbelspår.

Två järnvägsspår på sträckan anpassas för hastigheter upp till 250 km/tim. Stationerna på sträckan blir mer tillgängliga. Sju plankorsningar blir planskilda. 19 järnvägsbroar, två vägbroar och en gångbro byggs.

Ystad hamn är en av Sveriges största hamnar för färjetrafik och godstransporter till både Polen och Bornholm. För att möta upp de växande behoven planeras nu hamnprojekt som ökar både hamnens kapacitet och säkerhet.