Logga in
Logga in

Projekt i Stockholms län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Stockholms län.

Innehåll - Projekt i Stockholms län

Resandet till och från Arlanda har ökat. Det har lett till att sträckan mellan Stockholm och Uppsala är hårt belastad. Även de delar av sträckan som är fyrspårig har nästan nått kapacitetstaket i rusningstid.

Längs med Essingeleden finns det många broar. På den här sidan kan du få mer information om pågående och kommande broarbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Brolagren på Lidingöbron ska bytas ut under ett planerat underhållsarbete. Arbetet är omfattande och pågår år 2024 – 2026. Vi inledde arbetet i mars 2024.

Från mitten av april reparerar vi broarna vid trafikplats Södertälje Syd. Arbetet påverkar framkomligheten i anslutning till arbetet. Vi väntas vara klara i slutet på november 2023.

Från mitten av mars 2023 ska vi reparera broarna vid trafikplats Arlanda. Arbetet påverkar framkomligheten och vi ber dig planera din resa i god tid.

Trafikverket rustar upp järnvägen genom underhållsåtgärder på Grödingebanan, strax innan Södertäljebron.

Vi planerar att anlägga ledverk vid Essingebron för att skydda brostöden. Ledverken, som är ett kollisionsskydd, består av kraftiga stål- eller betongbalkar och bromsar in och leder fartyg rätt under bron.

Vi utför renoveringsarbeten vid Karlberg station. Betongen i gångbroarna mellan trapphusen och stationshuset är sliten och behöver bytas ut.

Vi planerar för att bygga ut E18 mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta, samt bygga om trafikplatserna i Barkarby och i Hjulsta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vi ska förbättra trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter som ska passera under järnvägsbron över Tegelbacken. Målet är att det ska vara ljust och fräscht.

Trafikverket genomför en utredning som syftar till att besvara frågan hur en ombyggnation Stockholm C och Tomteboda bangård bör se ut och hur den kan genomföras.

Trafikverkets mål är att förbättra framkomlighet och tillgänglighet för bussresenärer i området.

Trafikverket bygger en ny passage under E4:an i Sollentuna kommun. Vi gör det för att Tvärbanan ska kunna byggas ut till Helenelund.

Vi ska förbättra E4/E20 mellan Hallunda och Fittja i Botkyrka kommun. Vi anpassar vägen för framtidens trafik samt förbättrar bullerskydd och luftens kvalitet i området för dig som bor eller vistas nära vägen.

Vi har planerat att bredda E4/E20 från två till tre körfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal skulle få tre körfält.

Vi har infört variabla hastigheter för att förbättra trafiksäkerheten, luftkvalitet och framkomligheten när det är mycket trafik på vägen.

Vi förbättrar trafikflödet och säkerheten på Årstalänken, vid Södra länken.

Vi planerar att bygga två nya färjelägen för en lingående färja mellan Yxlan och Blidö. I området finns två färjelägen för en frigående färja som ska vara i drift under hela byggtiden.

Upprustningen av Sveriges viktigaste tågsträcka håller på att färdigställas. Tågsträckan Stockholm Central - Stockholm södra är en av de mest trafikerade i landet och påverkar punktligheten i hela Sverige.

Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholmsregionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Trafiverket har förbättrat trafiksäkerheten och framkomligheten för färjeleden mellan Norra Lagnö och Tynningö. Vi har muddrat, byggt trottoarer och breddat vägar.

Vi planerar på begäran av Svenska kraftnät och Sigtuna kommun att bygga om och flytta luftledningar som förser järnvägen med ström. Åtgärderna genomförs i Måby, Viby, Rosersberg söderut mot Överby, Odensala och Rölunda.

Trafikverket rustar upp järnvägen på Ostkustbanan i Helenelund och Sollentuna.

Vid Segersäng pendeltågstation korsas järnvägen på två ställen av bil och gång- och cykeltrafik. För att få säkrare korsningar bygger vi om dem till planskilda korsningar där tågtrafik och övrig trafik slipper mötas.

Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket bygger klart Södertälje sluss och kanal. Den nya slussen och kanalen skapar mer hållbara och effektiva godstransporter och ger ökad sjösäkerhet.

Trafikverket planerar att rusta upp järnvägen genom underhålls- och kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Flemingsberg-Järna, genom reparation och upprustning av fyra tunnlar.

Trafikverket planerar för en ny cirka 1 km lång gång- och cykelväg genom Nysättra i Norrtälje kommun. Det ökar säkerheten för dig som går och cyklar.

Vi bygger en ny bro över Skurusundet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 222. Det ger även Nacka och Värmdö bättre förutsättning att utvecklas. Gamla bron byggs om för gång-, cykel- och lokaltrafik.

Vi planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

Trafikverket planerar tillsammans med Nacka kommun för flytt och överdäckning av en sträcka av väg 222, Värmdöleden, i centrala Nacka. Det skapar plats för en bussterminal vid framtida tunnelbanan.

Vi bygger om trafikplats Skvaltan. Trafikplatsen behöver byggas om för att anpassas till kommande projekt i området.

Vi förbättrar säkerheten längs med Huddingevägen, mellan Huddingegymnasiet och Ågestavägen. Syftet är att öka säkerheten för alla trafikanter och förbättra bussarnas punktlighet.

Vi planerar att förbättra Huddingevägen i området mellan Pålamalm och Södertörns högskola. Det handlar om infarten vid Riksten, en ny trafikplats vid högskolan och en gång- och cykelväg mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Vi planerar för att bygga om busshållplatserna vid Norra Sköndal. Det gör vi för att ge plats åt alla bussar och öka säkerheten och tryggheten för dig som reser här.

Vi planerar att bygga om delar av Tungelstavägen för att öka säkerheten för alla trafikanter. Barn, äldre, och personer med rullatorer till exempel, ska alla kunna korsa vägen och ta sig fram säkert.

Vi planerar att bygga en bättre, och delvis helt ny, gång- och cykelväg längs Glömstavägen i Huddinge kommun. Målet är att öka säkerheten för dig som går eller cyklar.

Vi planerar för en ny mötesfri motortrafikled söder om Stockholm med separat gång– och cykelväg samt nya Vårbybroar. Tvärförbindelse Södertörn kommer bidra till ökad säkerhet och smidigare transportmöjligheter.

Nu blir det säkrare och smidigare för dig som cyklar, går eller åker buss längs Gudöbroleden.

Vi rustar upp delar av cykelvägen längs väg 260, Ältastråket, för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vi har ersatt den gamla öppningsbara bron på väg 263 över Erikssund med en ny öppningsbar bro.

Trafikverket ska nu utreda möjligheten att på väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafiken.

Trafikverket har förbättrat trafiksäkerheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken vid Engarns vägskäl i Vaxholms kommun.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelport vid Kulla vägskäl, korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

För att öka trafiksäkerheten vill vi samordna de två busshållplatserna vid Singö Handel och göra en refugbaserad gångpassage över väg 276.

Vi planerar för att bygga om nuvarande korsning på väg 283/Skatuddsvägen till en mindre cirkulationsplats och bygga trottoarer och göra ett nytt övergångsställe.

Vi planerar för vattenskyddsåtgärder på väg 522 inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkten i Malmsjöåsen.

Vi planerar att bygga ut gång- och cykelvägen mellan väg 560/563 och Årsta havsbad.

Vi ska bygga om väg 57 mellan Gnesta och Järna. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Trafikverket ska göra vattenskyddsåtgärder längs väg 646 vid Brunn på Ingarö. Syftet är att skydda grundvattnet och minska riskerna i händelse av en olycka.

Vi planerar åtgärder längs väg 646 vid Brunn på Ingarö för att öka säkerheten för dig som går, cyklar eller kör moped.

Nu bygger vi en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingaröbron.

Vi planerar att bygga om väg 77 öster om Uppsala länsgräns. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18 och E4. Målet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Trafikverket planerar och bygger för att förbättra framkomligheten och höja säkerheten längs väg 800 vid Svanhagen, Enlundavägen och Färentuna kyrka.

Vi har ersatt den gamla öppningsbara bron på väg 841 över Almarestäket mellan Järfälla och Upplands-Bro med en ny öppningsbar bro. Rivning av den gamla bron pågår vintern 2024 med delvis störd sjöfartstrafik till följd.

Vi moderniserar och bygger ut järnvägen. I Värtan ska vi bygga om Värtans västra bangård för att öka dess kapacitet samt kunna stänga den östra bangården. Det skapar utrymme för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Vi ska reparera broarna över järnvägen vid trafikplats Trångsund. Arbetet med avfarten i södergående riktning pågår maj – augusti 2024. Avfarten kommer stängas av och trafiken leds om. 2025 reparerar vi påfarten.