Logga in
Logga in

Projekt i Västra Götalands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Västra Götalands län.

Innehåll - Projekt i Västra Götalands län

Vi ska byta kontaktledningsstoplar på sträckan Almedal–Borås. Det gör vi för att få en stabilare och mer tillförlitlig anläggning.

Tillsammans med Stenungsunds kommun planerar vi för ett nytt resecentrum närmare centrala Stenungsund. Detta för att underlätta kollektivt resande och minska järnvägens barriäreffekt i tätorten.

Vi planerar att förbättra stabiliteten mellan motorvägen och Säveån och byta ut en vägtrumma under E20 vid Finngösa.

Vi planerar att förbättra möjligheten för klövvilt (faunan) att passera över E20 mellan Hasselrör och Vallsjön och därmed minska barriäreffekten samt öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Tollered och Ingared för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vi ska bygga in ramperna ner mot Götatunneln vid Järnvågsmotet. Detta för att möjliggöra Göteborgs kommuns planer på utveckling av området.

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten bygger vi en cirkulationsplats i korsningen E45/Timmervägen i Lilla Edets kommun.

Trafikverket planerar att bygga om E45, Ånimskog–Åmål, till mötesfri landsväg. Detta för att öka trafiksäkerheten på vägen.

På den 50 år gamla Nordreälvbron anläggs busskörfält. Samtidigt utförs nödvändiga underhållsåtgärder och renovering vilket ger ökad bärighet och en tystare bro. Nu är arbetena färdiga.

Tingstadstunneln är gammal och sliten och måste totalrenoveras. Vi jobbar med ett tunnelrör i taget och räknar med att bli klara under 2023. Stor trafikpåverkan väntas.

Trafikverket bygger om den södra delen av Hisingsleden, på sträckan Vädermotet i syd till Björlandavägen i norr. Målet är att höja säkerheten för alla trafikslag och öka kapaciteten för godstrafik.

Vi bygger om tre trafikplatser på E6.21 Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet. Vi bygger om vissa gator vid Backaplan. Vi bygger ut Bohusbanan till dubbelspår och bygger en pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Vi planerar att bygga om Eriksbergsmotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden.

Projektet omfattar renoveringsarbete på plattformarna mellan spåren 11-12, 13-14 och 15-16 på Göteborgs centralstation sommaren 2023. Två spår åt gången kommer att vara avstängda under perioden 26 juni till 20 augusti.

Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs hamn, är enkelspårig. För att klara den ökande efterfrågan av godstransporter på järnväg bygger vi ut delar av Hamnbanan till dubbelspår.

Vi planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Gårdsjö–Håkantorp. Det gör vi genom att stänga en del plankorsningar, uppgradera andra och i vissa fall bygga nya ersättningsvägar.

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. Ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för tågtrafik till och från Göteborg.

Dagens slussar är uttjänta 2030. Nya slussar uppfyller dagens behov och skapar förutsättningar för att i framtiden frakta mer gods sjövägen, vilket avlastar järnvägen och ger färre lastbilstransporter.

Trafikverket rustar upp och moderniserar järnvägen i Boråsområdet för att minska driftstörningar och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem.

I Lärje, strax norr om Göteborg, planerar vi att bygga nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen.

I Mölndal, vid området Pilekrogen, planerar vi att bygga nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen.

Vi påbörjar vägplan för att förstärka väg 1519, Sundholmen–Öxnevalla–Svansjö och ny bro över Viskan, för att höja trafiksäkerheten och öka bärighetsklassen.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1526 tillsammans med Marks kommun. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar tillsammans med Svenljunga kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 154. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi ska bredda vägen cirka 1,3 kilometer för att skapa ett stigningsfält, det vill säga ett extra körfält, i norrgående riktning för att möjliggöra omkörning av fordon.

Vi bygger om för att förbättra trafikmiljön och öka trafiksäkerheten längs väg 156 i Svenljunga tätort.

Vi planerar tillsammans med Orust kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar tillsammans med Tjörns kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Arbetet tar uppehåll till 2024.

Vi planerar tillsammans med Marks kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1614. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar en korsningsåtgärd vid väg 164/172 och en gång- och cykelväg längs väg 172. Det gör vi för att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan samhällena.

Vi planerar att bygga om väg 165, Hällevadsholm–Tingvall genom att förstärka och bredda vägen för att bibehålla bärigheten och öka trafiksäkerheten.

Trafikverket planerar att bygga om väg 168 genom Tjuvkil för att förbättra trafiksäkerheten särskilt för oskyddade trafikanter. Även framkomligheten för busstrafiken ska förbättras.

Trafikverket planerar en ny vägförbindelse mellan väg 168 och väg 574, med en ny trafikplats vid anslutningen till E6 och en planskild passage av Bohusbanan.

Vi bygger gång- och cykelväg mellan Vävra och Tjuvkil i Kungälvs kommun. Avsikten är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi har tagit fram en vägplan för ombyggnad av korsningspunkten mellan väg 169/714 vid gamla Myggenäs.

Väg 172 vid Härsängen är i dag smal och har bitvis låg standard. Därför vill vi bland annat räta ut vägen, bredda den och göra den mer trafiksäker med bättre siktförhållanden.

Vi planerar att bygga en väg mellan väg 1728 och väg 1726 vid Dalstorp i Tranemo kommun. Det gör vi för att avlasta centrala Dalstorp från tung trafik och förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 1728.

Vi planerar att bygga en cirkulationsplats, en bussterminal och en pendelparkering vid korsningen mellan väg 178 och 740. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och främja resande med kollektivtrafik.

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1890 mellan Lena skola och Postvägen. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Vi planerar tillsammans med Göteborgs Stad att bygga en gång- och cykelväg längs väg 190. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi bygger om gamla E20 mellan Vårgårda och Alingsås till lokalvägstandard med vägrensseparering för gående och cyklister.

Vi planerar tillsammans med Lerums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1937. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga om korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen för att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi planerar också för att bygga om två busshållplatser.

Vi planerar tillsammans med Alingsås och Lerums kommun att utföra åtgärder längs väg 1957. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig på ett mer trafiksäkert sätt till och från Norsesunds station.

Vi planerar tillsammans med Ale kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1968. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi förbättrar bärigheten och stabiliteten på väg 2183, sträckan mellan Ed och Nössemark. Vi gör dessa åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på aktuell sträcka.

Vi planerar för att höja standarden på en del av väg 2504. Det gör vi för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 26. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi bygger om cirkulationsplatsen vid Stallsiken till planskild trafikplats för att förbättra framkomligheten på väg 26.

HVi planerar tillsammans med Lidköpings kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2611. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2936, tillsammans med Skövde kommun. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att göra väg 41 mellan Fritsla och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Det innebär att våra trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare.

Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 41 genom Horred. På så sätt blir sträckan säkrare för oskyddade trafikanter och bättre för genomfartstrafiken.

Vi planerar/bygger en mötesfri väg på sträckan mellan Sundholmen och Björketorp. Det innebär att våra trafikanter kan ta sig fram säkrare och smidigare.

Vi ska förbättra trafiksäkerheten längs med väg 46, genom Timmele och Trädet. Arbetet startar och färdigställs under 2023.

Vi planerar styra om trafiken så tunga transporter inte kör genom centrala Grästorp utan via väg 2561. Det gör vi för att öka framkomlighet, förbättra trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och minska bullerproblem.

Trafikverket planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem till mötesfri landsväg. Syftet är att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och vägens standard.

Vi ska bygga om en fyrvägskorsning till en cirkulationsplats vid väg 49/Norra Aspelundsvägen i Skövde.

Vi planerar att bygga om väg 49 mellan Skövde och Igelstorp till en mötesfri väg. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 503 tillsammans med Mölndals Stad. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi vill öka trafiksäkerheten på Härskogsvägen mellan Stora Härsjön-Kullsjön och utreder möjliga åtgärder. Projektet kommer påverka vandringsleder i området.

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 527. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi bygger säkra passager för vilt och förbättrar trafikflödet längs Landvettervägen–Partillevägen för säkrare och smidigare resor.

Vi planerar tillsammans med Härryda kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 542. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar tillsammans med Göteborgs Stad att bygga en gång- och cykelväg längs väg 566. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 570 mellan Tuvevägen och Kornhallsvägen, och då även bygga om två korsningar. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och förbättra möjligheten att pendla med cykel.

Vi planerar för en ny bro över Bohusbanan på väg 587, en ny gång- och cykelväg samt bygga om korsningen mellan väg 570 och 587 till en cirkulationsplats.

Vi planerar att bygga en mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet och Grohed på väg 678.

Vi planerar tillsammans med Uddevalla kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 679. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar tillsammans med Tjörns kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar tillsammans med Tanums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 900. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Trafikverket gör en serie punktinsatser på Västra stambanan för att öka banans kapacitet, särskilt under högtrafik. Ett antal projekt pågår nu i olika faser.

Älvsborgsbron är nu över 50 år gammal. För att den ska klara ytterligare 50 år till utför vi en serie underhållsarbeten på och kring bron.